Oznaczanie białek

Oznaczanie białek

Oznaczanie białek

 

Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla

Zasada metody: Metoda Kjeldahla polega na mineralizacji próbki w środowisku stężonego kwasu siarkowego (VI) w obecności katalizatorów. Azot białkowy jest w tych warunkach przekształcany do jonu amonowego, który po alkalizacji jest destylowany w formie amoniaku. Amoniak oznaczany jest przez miareczkowanie alkacymetryczne.

CHCl = 0,1 mol/l

VHCl = 2,7 ml

Produkt – ryba

Masa naważki = 0,2010 g

2NH3 + 2HCl → 2NH4Cl

1 ml (0,1mol/l HCl) ——– 0,0014 g N

2,7 ml (0,1mol/l HCl) ——– x

x = 0,00378 g N

%N = 0,00378g * 100%/ 0,2010 g = 1,8806 %

Do przeliczenia azotu na białko stosuje się mnożnik wyliczony z przeciętnej zawartości azotu w białkach. W mięsie średnia zawartość azotu w białku wynosi 16%

Mnożnik = 100/16 = 6,25

% białka = 1,8806 %*6,25 = 11,754%

 

Wnioski: Zawartość białka ogółem w mięsie powinna mieścić się w granicach 12-22%. Wyznaczona przez nas procentowa zawartość białka w mięsie ryby wynosi 11,754. Wynik ten nieznacznie odbiega od podanego zakresu. Błąd w oznaczeniu może być spowodowany nie całkowitym zmineralizowaniem próbki, bądź niedokładnym uchwyceniem momentu zabarwienia szaro-różowego podczas miareczkowania.

 

 

Oznaczanie zawartości białka ogółem i kazeiny w mleku metodą formolową

 

Zasada metody: Metoda ta polega na miareczkowym oznaczeniu ilości jonów wodorowych uwolnionych z białek zobojętnionego mleka po dodaniu do niego formaliny. Ilość możliwych do uwolnienia jonów zależy od ilości wolnych i zjonizowanych grup aminowych. Oznaczenie prowadzi się w 2 etapach 1) zobojętnia się próbką mleka mleka NaOH, wówczas zostają zobojętnione wolne gr. aminowe 2) dodaje się do zobojętnionego mleka formalinę, która powoduje uwolnienie gr. ε aminowych lizyny. Grupy te nie mogą zostać zobojętnione  w pierwszym miareczkowaniu bo aż do 9,8 pH występują w formie zjonizowanej.

CNaOH = 0,1 mol/l

VNaOH = 1,4 ml

  1. Zawartość białka ogółem w mleku: Bogółem = 1,92* 1,4 ml = 2,89%
  2. Zawartość kazeiny w mleku: Bkazeina = 1,47 * 1,4 ml = 2,06 %

 

Wnioski: Przeciętna zawartość białka w mleku wynosi od 3-3,5 %, zaś ilość kazeiny powinna mieścić się w granicach 2,3-2,7 %. W oznaczanej przeze mnie próbce mleka zawartość białka ogółem wynosi 2,89 %, a kazeiny 2,06%. Błąd w oznaczeniu może być spowodowany niedokładnym zobojętnieniem mleka podczas miareczkowania, bądź też oznaczane mleko mogło być rozcieńczone wodą.

 

 

Oznaczanie zawartości białka rozpuszczalnego metodą biuretową

 

Zasada metody: Jest to metoda kolorymetryczna, w której wykorzystuje się fakt, że białka i peptydy zawierające co najmniej 2 wiązania peptydowe tworzą  w środowisku zasadowym barwne kompleksy z jonami miedzi.

λ = 540 nm

Z wykresu odczytane stężenie dla wartości absorbancji A = 0,248 wynosi  c = 3,8 mg/ml.

Wnioski: Stężenie albuminy w badanej próbce powinno wynosić 3,7 mg/ml, odczytane z krzywej wzorcowej stężenie białka wynosi 3,8 mg/ml. Oznaczenie to jest poprawne.

 

Niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru metody badawczej może sięgać 20 %.