Pomiar gęstości

Pomiar gęstości

Pomiar gęstości – densymetria, refraktometria, polarymetria

 

Oznaczenie gęstości za pomocą areometru Ballinga

Zasada metody polega na pomiarze gęstości wodnego roztworu sacharozy przy pomocy areometru Ballinga, a także na przeliczeniu wskazań areometru na zawartość sacharozy w próbce.

Odczyt: 12º Blg

Temp. 23º C

10º Blg ——–0,170º Blg    (-)                 12º Blg – 10º Blg = 2º Blg

20º Blg ——–0,190º Blg

——————————-

10º Blg ——–0,020º Blg

2º Blg   ——–x               x =0,004º Blg

10º Blg ——–0,170º Blg    (+)

2º Blg   ——–0,004º Blg

——————————-

12º Blg ——–0,174º Blg

po uwzględnieniu poprawki odczyt w temp. 20º C wynosi: 12º Blg + 0,174º Blg = 12,174º Blg

gęstość:

12,0º Blg ——–1,04646 g/cm3   (-)          12,174º Blg – 12,0º Blg = 0,174º Blg

12,2º Blg ——–1,04730 g/cm3

————————————-

0,200º Blg ——–0,00084 g/cm3

0,174º Blg ——–x                    x =0,00073 g/cm3

 

12,000º Blg ——–1,04646 g/cm3   (+)

0,174º Blg  ———0,00073 g/cm3

————————————–

12,174º Blg ——–1,04719 g/cm3

d = 1,04719 g/cm3

V = 250 cm3

mr = d*V

mr = 1,04719 g/cm3 *250 cm3 = 261,79 g

12,174 g ——– 100 g

x            ——– 261,79 g      x = 31,87 g

Błąd względny = │Wt – Wp / Wt │* 100%

Bw =│32 –31,87 / 32 │*100%

Bw = 0,40 %

 

Oznaczanie gęstości za pomocą refraktometru

Zasada metody polega na pomiarze gęstości wodnego roztworu sacharozy w refraktometrze i przeliczeniu na zawartość sacharozy w próbce. Metody refraktometryczne opierają się na pomiarze współczynnika załamania światła (refrakcji).

 

Odczyt: 12,1 g /100g

Temp. 23º C

 

23º C -20º C = 3º C

Każdy 1 stopień powyżej   20º C to + 0,065%

3* 0,065 % = 0,195 %

12,1 % + 0,195 % = 12,295 % ——— 23º C

 

12,200º Blg ——– 1,04730 g/cm3   (-)              12,295º Blg – 12,200º Blg = 0,095º Blg

12,400º Blg ——– 1,04814 g/cm3

—————————————–

0,2º Blg     ——– 0,00084 g/cm3

0,095º Blg ——– x                        x = 0,0004 g/cm3  

 

 

12,200º Blg ——– 1,04730 g/cm3    (+)

0,095º Blg   ——– 0,00040 g/cm3

—————————————–

12,295º Blg ——– 1,04770 g/cm3

 

mr = d*V

mr =1,04770 g/cm3 * 250 cm3 = 261,925 g

 

12,295 g ——– 100 g

x             ——– 261,925 g

x =32,20 g

 

Bw = │32-32,20 / 32│*100 %

Bw = 0,62 %

Polarymetryczne oznaczenie zawartości sacharozy

Zasada metody polega na polarymetrycznym oznaczeniu zawartości sacharozy. Każda substancja umieszczona w polu elektrycznym polaryzuje się. W polu elektrycznym cząsteczki przyjmują taką orientację, aby ich energia potencjalna była najmniejsza. Sacharoza jest optycznie czynna i skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo.

 

p = (100* α) / ([α]20 *l)

Wzór Biota:

 

p – stężenie roztworu sacharozy [g/100cm3]

α – odczyt (w stopniach) 15,80º

[α]20 –  + 66,5º

l – długość rurki  2dm

 

p = (100*15,8) / (66,5*2) = 11,88 [g /100cm3]

 

11,88 g ——– 100 cm3

x           ——– 250 cm3

x = 29,70 g

 

Bw =│(32 – 29,70) / 32│* 100 %

Bw = 7,19 %

 

Wnioski: W pomiarze gęstości sacharozy 3 metodami (za pomocą areometru Ballinga, refraktometru oraz polarymetru), a następnie przeliczeniu na masę badanego roztworu sacharozy o objętości 250 cm3 i na zawartość sacharozy w próbce najdokładniejszą była metoda oznaczenia gęstości za pomocą areometru Ballinga. Korzystając z tej metody w oznaczeniu gęstości , którą przeliczyłam na masę roztworu sacharozy w 250 cm3 i na zawartość tego cukru w próbie  otrzymałam błąd względny równy 0,4 %. Pod względem dokładności pomiaru kolejną metodą wyznaczania gęstości jest metoda z zastosowaniem refraktometru Bw = 0,63 %, najmniej dokładną zaś jest metoda polarymetryczna gdzie Bw = 7,19 %.

 

 

Oznaczanie zawartości etanolu za pomocą areometru Trallesa

Zasada metody polega na pomiarze gęstości wodnego roztworu alkoholu etylowego za pomocą areometru Trallesa, a następnie przeliczeniu wskazań areometru na stężenie etanolu w próbce wyjściowej.

 

Odczyt: 3,1ºTr     (cm3 / 100cm3)

Temp. 22ºC

 

3ºTr ——– 2,73ºTr    (-)            3,1ºTr – 3ºTr = 0,1ºTr

4ºTr ——– 3,72ºTr

————————

1ºTr ——– 0,99ºTr

0,1ºTr ——- x             x = 0,099 ºTr

 

3ºTr ——– 2,73ºTr    (+)

0,1ºTr ——-0,099ºTr

————————–

3,1ºTr ——– 2,829 ºTr    (20ºC)

 

10 cm3 → 200 cm3   (*20) rozcieńczenie 20

2,829 ºTr*20 = 56,58 %

 

Bw = │(63 – 56,58) / 63│*100 % = 10,19 %

 

 

 

56ºTr ——– 0,91786 g / cm3      (-)              56,58  ºTr –   56ºTr =0,58 ºTr      

57ºTr ——– 0,91572 g / cm3

———————————–

1 ºTr ——– 0,00214 g / cm3

0,58ºTr —— x                      x = 0,00124 g / cm3

 

 

(+)                  (-)

56 ºTr ——– 0,91786 g / cm3

0,58ºTr ——– 0,00124 g / cm3

————————————-

56,58 ºTr ——– 0,91662 g / cm3

 

mr = 100 cm3 * 0,91662 g / cm3 = 91,66 g – masa roztworu

m = 56,58 cm3 * 0,7895 g / cm3 = 44,68 g –masa alkoholu absolutnego

 

91,66 g ——– 44,68 g

100 g    ——– x

x = 48,73 g   stężenie alkoholu w procentach masowych.

 

Wnioski: Błąd względny przy oznaczaniu alkoholu etylowego wynosi 10,19 %. Tak wysoki błąd może być spowodowany niedokładnym odczytaniem przeze mnie wartości wskazanej przez areometr Trallesa lub termometr. (Oznaczenie to wykonywałam pierwszy raz).

 

Badanie gęstości 4 różnych roztworów (mleko, sok, alkohol, woda), za pomocą 4 różnych areometrów

Ćwiczenie polegało na wykonaniu pomiarów gęstości  mleka, soku, alkoholu i wody za pomocą 4 różnych areometrów i  przeprowadzeniu oceny, które z tych urządzeń nie nadają się do  pomiaru gęstości poszczególnych cieczy.

Do pomiaru gęstości mleka najbardziej nadaje się areometr – laktodensymetr, nieco mniej dokładne w pomiarze gęstości mleka są areometry: Gay-Lussaca i Ballinga, natomiast nie nadaje się areometr Trallesa ponieważ nie zanurza się w mleku.

Do pomiaru gęstości soku najbardziej nadają się areometry: Ballinga i Gay-Lussaca, natomiast ani areometr Trallesa, ani laktodensymetr nie zanurzyły się w soku (nie nadają się do wyznaczania gęstości soku.)

Do pomiaru gęstości alkoholu nadaje się tylko areometr Trallesa, pozostałe mierniki gęstości zatonęły.

W pomiarze gęstości wody areometry G-L i Trallesa przedstawiały wskazania odpowiednio : 1[g/cm3], i 0 ºTr, pozostałe areometry zatonęły w wodzie.

 

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close