Oznaczanie białek

Oznaczanie białek

Oznaczanie białek

 

Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla

Zasada metody: Metoda Kjeldahla polega na mineralizacji próbki w środowisku stężonego kwasu siarkowego (VI) w obecności katalizatorów. Azot białkowy jest w tych warunkach przekształcany do jonu amonowego, który po alkalizacji jest destylowany w formie amoniaku. Amoniak oznaczany jest przez miareczkowanie alkacymetryczne.

CHCl = 0,1 mol/l

VHCl = 2,7 ml

Produkt – ryba

Masa naważki = 0,2010 g

2NH3 + 2HCl → 2NH4Cl

1 ml (0,1mol/l HCl) ——– 0,0014 g N

2,7 ml (0,1mol/l HCl) ——– x

x = 0,00378 g N

%N = 0,00378g * 100%/ 0,2010 g = 1,8806 %

Do przeliczenia azotu na białko stosuje się mnożnik wyliczony z przeciętnej zawartości azotu w białkach. W mięsie średnia zawartość azotu w białku wynosi 16%

Mnożnik = 100/16 = 6,25

% białka = 1,8806 %*6,25 = 11,754%

 

Wnioski: Zawartość białka ogółem w mięsie powinna mieścić się w granicach 12-22%. Wyznaczona przez nas procentowa zawartość białka w mięsie ryby wynosi 11,754. Wynik ten nieznacznie odbiega od podanego zakresu. Błąd w oznaczeniu może być spowodowany nie całkowitym zmineralizowaniem próbki, bądź niedokładnym uchwyceniem momentu zabarwienia szaro-różowego podczas miareczkowania.

 

 

Oznaczanie zawartości białka ogółem i kazeiny w mleku metodą formolową

 

Zasada metody: Metoda ta polega na miareczkowym oznaczeniu ilości jonów wodorowych uwolnionych z białek zobojętnionego mleka po dodaniu do niego formaliny. Ilość możliwych do uwolnienia jonów zależy od ilości wolnych i zjonizowanych grup aminowych. Oznaczenie prowadzi się w 2 etapach 1) zobojętnia się próbką mleka mleka NaOH, wówczas zostają zobojętnione wolne gr. aminowe 2) dodaje się do zobojętnionego mleka formalinę, która powoduje uwolnienie gr. ε aminowych lizyny. Grupy te nie mogą zostać zobojętnione  w pierwszym miareczkowaniu bo aż do 9,8 pH występują w formie zjonizowanej.

CNaOH = 0,1 mol/l

VNaOH = 1,4 ml

  1. Zawartość białka ogółem w mleku: Bogółem = 1,92* 1,4 ml = 2,89%
  2. Zawartość kazeiny w mleku: Bkazeina = 1,47 * 1,4 ml = 2,06 %

 

Wnioski: Przeciętna zawartość białka w mleku wynosi od 3-3,5 %, zaś ilość kazeiny powinna mieścić się w granicach 2,3-2,7 %. W oznaczanej przeze mnie próbce mleka zawartość białka ogółem wynosi 2,89 %, a kazeiny 2,06%. Błąd w oznaczeniu może być spowodowany niedokładnym zobojętnieniem mleka podczas miareczkowania, bądź też oznaczane mleko mogło być rozcieńczone wodą.

 

 

Oznaczanie zawartości białka rozpuszczalnego metodą biuretową

 

Zasada metody: Jest to metoda kolorymetryczna, w której wykorzystuje się fakt, że białka i peptydy zawierające co najmniej 2 wiązania peptydowe tworzą  w środowisku zasadowym barwne kompleksy z jonami miedzi.

λ = 540 nm

Z wykresu odczytane stężenie dla wartości absorbancji A = 0,248 wynosi  c = 3,8 mg/ml.

Wnioski: Stężenie albuminy w badanej próbce powinno wynosić 3,7 mg/ml, odczytane z krzywej wzorcowej stężenie białka wynosi 3,8 mg/ml. Oznaczenie to jest poprawne.

 

Niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru metody badawczej może sięgać 20 %.

 

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close