ISO 14644

ISO 14644

ZAPOZNAJ SIĘ Z WYMAGANIAMI ISO 14644-1 (plik ISO 14644-1 pdf)

ISO 14644 to uznawana na całym świecie norma określająca wymagania i wytyczne dotyczące klasyfikacji i monitorowania czystości powietrza w pomieszczeniach czystych i powiązanych obszarach pomieszczeń czystych. Jest to niezbędne narzędzie dla organizacji i firm działających w branżach, w których kontrola zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie, takich jak farmaceutyka, biotechnologia, urządzenia medyczne i mikroelektronika.

Norma składa się z kilku części, z których każda koncentruje się na innych aspektach technologii pomieszczeń czystych i monitorowania czystości powietrza. Poniżej znajduje się podsumowanie poszczególnych części normy ISO 14644:

ISO 14644-1: Klasyfikacja czystości powietrza Niniejsza norma określa klasyfikację czystości powietrza w pomieszczeniach czystych i powiązanych obszarach pomieszczeń czystych. Określa liczbę i rozmiar cząstek dopuszczalnych w danej objętości powietrza, aby spełnić wymagania określonej klasy pomieszczeń czystych.

ISO 14644-2: Specyfikacje dotyczące monitorowania i testowania zgodności czystości powietrza W tej części opisano wymagania dotyczące monitorowania i testowania pomieszczeń czystych w celu zapewnienia ich ciągłej zgodności z określonymi klasami czystości powietrza. Podano wytyczne dotyczące monitorowania i testowania czystości powietrza oraz planowania, wykonywania i dokumentowania testów.

ISO 14644-3: Metody testowania Opisuje różne metody testowania w celu oceny wydajności i efektywności pomieszczeń czystych. Obejmują one prędkości przepływu powietrza, różnice ciśnienia powietrza, liczbę cząstek i inne specyficzne pomiary.

ISO 14644-4: Projektowanie, budowa i wyposażenie pomieszczeń czystych W tej części podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i wyposażenia pomieszczeń czystych. Głównym celem jest zapewnienie, że skonstruowane i wyposażone pomieszczenia czyste spełniają wymagania określone w innych częściach normy ISO 14644.

ISO 14644-5: Obsługa Opisuje wymagania i zalecenia dotyczące obsługi pomieszczeń czystych, w tym przepisy dotyczące personelu, procedur i systemów w celu utrzymania wymaganych klas czystości podczas pracy.

ISO 14644-6: Terminy i definicje Ta część określa terminy i definicje używane w innych częściach normy ISO 14644. Zapewnia to, że wszyscy użytkownicy standardu mówią tym samym językiem i jasno rozumieją wymagania i zalecenia.

ISO 14644-7: Miniśrodowiska Ta sekcja koncentruje się na miniśrodowiskach, które są częściami pomieszczeń czystych lub są samodzielnymi obszarami czyszczenia. Określono tu szczegółowe wymagania dotyczące ich projektowania, monitorowania i kontroli.

ISO 14644-8: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia chemicznego (CCC) Ta część normy dotyczy klasyfikacji pomieszczeń czystych na podstawie zanieczyszczenia chemicznego. Opisuje metody i procedury pomiaru i klasyfikacji czystości powietrza w odniesieniu do zanieczyszczeń chemicznych.

ISO 14644-9: Klasyfikacja czystości powierzchni na podstawie stężenia cząstek Ta sekcja koncentruje się na klasyfikacji czystości powierzchni w pomieszczeniach czystych i powiązanych obszarach. Opisano metody i kryteria określania stężenia cząstek na powierzchniach.

ISO 14644-10: Klasyfikacja czystości powierzchni na podstawie stężenia chemicznego Możesz użyć pytań Belew, aby sprawdzić, czy spełniasz wymagania normy ISO 14644.

Za pomocą pytań Belew możesz sprawdzić, czy spełniasz wymagania normy ISO 14644.

ISO 14644-1 Pomieszczenia czyste i związane z nimi obszary pomieszczeń czystych – Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek

 1. Czy klasa pomieszczenia czystego lub strefy czystej została określona zgodnie z normą ISO 14644-1?
 2. Czy klasa była mierzona w jednej z faz „po zakończeniu budowy”, „w spoczynku” lub „w eksploatacji”?
 3. Czy pomieszczenie jest kompletne w stanie „po budowie”, ze wszystkimi systemami pomocniczymi, ale bez wyposażenia, mebli, materiałów lub personelu?
 4. Czy norma ISO 14644-1 uwzględnia fakt, że warunek „po zakończeniu budowy” dotyczy zarówno nowo wybudowanych, jak i zmodernizowanych pomieszczeń?
 5. Czy pomieszczenie czyste zostało wyczyszczone przed pomiarami?
 6. Czy często zdarza się, że pomieszczenie czyste nie spełnia „standardu czystości” po zakończeniu budowy?
 7. Czy system wentylacji działał przez co najmniej kilka dni przed pomiarami?
 8. Czy po przeprowadzeniu testów w stanie „po zakończeniu budowy” przeprowadzono dalsze testy w stanie „po zainstalowaniu sprzętu” lub „podczas rutynowej eksploatacji”?
 9. Czy badanie jakości powietrza „po zakończeniu budowy” jest obowiązkowe na mocy którejkolwiek z norm z serii ISO 14644, ISO 13485 lub GMP?
 10. Czy wykazano, że pomieszczenie może osiągnąć wymaganą klasę czystości w stanie „po budowie”?
 11. Czy w stanie „bezczynności” wszystkie urządzenia produkcyjne są zainstalowane i działają, ale bez obecności personelu?
 12. Czy liczba cząstek „w spoczynku” została przeprowadzona krótko po oczyszczeniu powietrza i po opuszczeniu pomieszczenia przez personel?
 13. Czy w stanie „pracy” wszystkie jednostki działają w określonym trybie operacyjnym z określoną liczbą pracowników?
 14. Czy klasyfikacja pomieszczenia została przeprowadzona „na hali produkcyjnej” podczas rutynowych operacji produkcyjnych?
 15. Czy rozporządzenie GMP zezwala na pomiary podczas symulowanych operacji lub testów napełniania?
 16. Czy liczba cząstek w klasie A powinna być osiągnięta „w użyciu” w bezpośrednim sąsiedztwie produktu lub otwartego opakowania?
 17. Czy jest możliwe, że wymagania dotyczące maksymalnej liczby cząstek w miejscu napełniania „podczas pracy” nie zawsze mogą być wykryte z powodu aerozoli samego produktu?
 18. Czy operator pomieszczenia czystego konsekwentnie przestrzega wytycznych i zaleceń normy ISO 14644-1?
 19. Czy zarówno wykonawca pomieszczeń czystych, jak i inwestor dysponują dowodami potwierdzającymi osiągniętą klasę czystości?
 20. Czy pomieszczenie czyste lub strefa czysta zostały odpowiednio sprawdzone i certyfikowane zgodnie ze specyfikacjami i normami ISO 14644-1?
 21. Jakie wartości progowe w zakresie od 0,1 µm do 5,0 µm zostały wybrane do klasyfikacji czystości powietrza?
 22. Czy norma ISO 14644-1 potwierdza, że makrocząsteczki większe niż 5 µm są pomijane w ocenie?
 23. Czy norma ISO 14644-1 uwzględnia cząstki mniejsze niż 0,1 µm?
 24. Która norma dotyczy ultramałych cząstek (nanocząstek) w zakresie wielkości 1-100 nm?
 25. Czy norma ISO 14644-1 może być stosowana do charakteryzowania fizycznego, chemicznego lub radiologicznego charakteru cząstek unoszących się w powietrzu?
 26. Czy norma ISO 14644-1 jest stosowana wyłącznie do oceny zanieczyszczenia cząstkami stałymi?
 27. W jaki sposób wyznacza się klasy czystości powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek zgodnie z normą ISO 14644-1?
 28. Czy istnieje ustalona maksymalna wartość dla liczby cząstek o określonym rozmiarze zgodnie z normą ISO 14644-1?
 29. W jaki sposób ta maksymalna wartość jest obliczana w normie ISO 14644-1?
 30. Gdzie w normie ISO 14644-1 można znaleźć wartości progowe dla każdej klasy czystości powietrza?
 31. Czy to prawda, że zgodnie ze zaktualizowaną wersją normy ISO 14644-1 z 2016 r. używane są tylko oznaczenia całej lub połowy klasy?
 32. Czy poprzednie wersje normy ISO 14644-1 pozwalały na klasyfikację pomieszczeń na „dziesiąte klasy”?
 33. Czy norma ISO 14644-1 wskazuje, że nie można jej używać do opisywania żywotności cząstek w powietrzu?
 34. Czy norma ISO 14644-1 określa konkretny limit wielkości cząstek od 0,1 µm do 5,0 µm?
 35. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat monitorowania czystości powietrza za pomocą stężenia cząstek w nanoskali zgodnie z normą ISO 14644?
 36. Czy norma ISO 14644-1 uwzględnia makrocząsteczki większe niż 5 µm?
 37. Czy wartości progowe dla każdej klasy czystości powietrza są przedstawione w tabeli w normie ISO 14644-1?
 38. Czy norma ISO 14644-1 rozróżnia oznaczenia całej i połowy klasy?
 39. Czy norma ISO 14644-1 podaje konkretną wartość graniczną dla nanocząstek w zakresie 1-100 nm?
 40. Czy wiesz, że norma ISO 14644-1 nie może być stosowana do charakteryzowania innych aspektów cząstek, takich jak ich skład chemiczny?
 41. Czy przy określaniu minimalnej liczby lokalizacji próbek wzięto pod uwagę wytyczne normy ISO 14644-1?
 42. Czy wiesz o znaczącej zmianie wprowadzonej do normy ISO 14644-1 przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO 2015?
 43. Czy ta zmiana w ISO 14644-1 wpłynęła na proces pobierania próbek i wnioskowania na podstawie zebranych danych?
 44. Czy zmiana została wdrożona w Polsce w 2016 r. poprzez normę PN-EN ISO 14644-1:2016-03?
 45. Czy zwróciłeś uwagę na to, czy informacje cytowane w źródle internetowym odnoszą się do aktualnej czy nieaktualnej wersji normy ISO 14644-1?
 46. Czy nowo wydana norma ISO 14644-1 zmieniła liczbę punktów pomiarowych w sklasyfikowanym obszarze?
 47. Czy można stwierdzić z 95% pewnością, że co najmniej 90% lokalizacji nie przekracza wartości granicznej dla danej klasy jakości powietrza zgodnie z normą ISO 14644-1?
 48. Czy po określeniu liczby punktów pomiarowych obszar do sklasyfikowania został równo podzielony?
 49. Czy zidentyfikowano reprezentatywny punkt pomiarowy w każdym obszarze zgodnie z normą ISO 14644-1 dla właściwości tego obszaru?
 50. Czy próbki zostały pobrane na wysokości, na której wykonywane są typowe operacje w pomieszczeniu, około 1 – 1,25 metra?
 51. Jeśli pomieszczenie nie spełnia wymagań określonej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644-1, to czy próbka powietrza została pobrana bezpośrednio poniżej systemu wlotu powietrza?
 52. Czy bezpośrednie pobieranie próbek pod układem wlotu powietrza służy do oceny jakości importowanego powietrza zgodnie z normą ISO 14644-1?
 53. Czy zgodnie z normą ISO 14644-1 procedura ta umożliwia szybszą diagnozę przyczyn niezgodności z kryteriami akceptacji?
 54. Czy upewniłeś się, że punkty próbkowania zostały prawidłowo wybrane zgodnie z wymaganiami normy ISO 14644-1?
 55. Czy punkty pobierania próbek są reprezentatywne dla charakterystyki danego obszaru zgodnie z normą ISO 14644-1?
 56. Czy podczas klasyfikacji pomieszczenia klasy A pobrano próbkę o objętości co najmniej 1 m³ w każdym punkcie pomiarowym zgodnie z normą ISO 14644-1?
 57. Czy w przypadku klasy B, odpowiadającej klasie ISO 6, pobieranie próbek zostało przeprowadzone z uwzględnieniem wymogów normy ISO 14644-1?
 58. Czy wielkość każdej próbki w pomieszczeniu klasy B wynosiła 68,3 l zgodnie z normą ISO 14644-1?
 59. Czy powszechną praktyką w przemyśle farmaceutycznym jest stosowanie podejścia klasy A i pobieranie próbki o objętości 1 m³ zgodnie z normą ISO 14644-1?
 60. Czy dla klas C i D pobrano próbki o objętości 28,3 l zgodnie z normą ISO 14644-1?
 61. Czy czas próbkowania w tych pomieszczeniach wynosił co najmniej 1 minutę zgodnie z normą ISO 14644-1?
 62. Czy procedura określona w normie ISO 14644-1 jest często stosowana do klasyfikacji pomieszczeń poza przemysłem farmaceutycznym?
 63. Czy wzór „Vs = (20/C) x 1000” zgodnie z normą ISO 14644-1 został prawidłowo zastosowany do obliczenia minimalnej ilości próbki?
 64. Czy zastosowanie tego podejścia zapewnia, że próbkowany środek wykrywa co najmniej 20 cząstek zgodnie z normą ISO 14644-1?
 65. Czy ilość próbki pobranej w każdej lokalizacji przekracza 2 litry zgodnie z normą ISO 14644-1?
 66. Czy czas próbkowania zgodnie z normą ISO 14644-1 wynosi co najmniej 1 minutę?
 67. Czy większość używanych obecnie liczników cząstek spełnia wymagania normy ISO 14644-1?
 68. Czy próbki o jednakowej objętości są pobierane w każdym punkcie pomiarowym sklasyfikowanego pomieszczenia zgodnie z normą ISO 14644-1?
 69. Czy możliwe jest zastosowanie techniki sekwencyjnego pobierania próbek zgodnie z normą ISO 14644-1?
 70. Czy sekwencyjne pobieranie próbek pozwala na znaczne zmniejszenie liczby próbek, a tym samym skrócenie całkowitego czasu wymaganego do klasyfikacji pomieszczenia?
 71. Czy wszystkie zmierzone liczby cząstek w próbkach powietrza zostały przeliczone na stężenie cząstek na metr sześcienny powietrza zgodnie z normą ISO 14644-1?
 72. Jeśli pobrano tylko jedną próbkę z jednego miejsca, czy zmierzona liczba cząstek na metr sześcienny zgodnie z ISO 14644-1 nie przekroczyła wartości określonej w wymaganiach?
 73. Jeśli w jednej lokalizacji pobrano kilka próbek, czy średnia wartość liczby cząstek na metr sześcienny została obliczona prawidłowo zgodnie z normą ISO 14644-1?
 74. Czy średnia wartość liczby cząstek na metr sześcienny nie przekracza wartości granicznej określonej w dokumencie standardowym (zgodnie z sekcją B.4.5 normy ISO 14644-1:2016)?
 75. Czy raport klasyfikacji przestrzeni kosmicznej zawiera dane identyfikacyjne sklasyfikowanej przestrzeni/obszaru i jej status zgodnie z normą ISO 14644-1?
 76. Czy raport określa zastosowaną metodę testowania zgodnie z normą ISO 14644-1?
 77. Czy raport zawiera informacje na temat używanego sprzętu pomiarowego oraz kopię ostatniego certyfikatu kalibracji zgodnie z normą ISO 14644-1?
 78. Czy raport wskazuje lokalizacje, w których pobrano próbki zgodnie z normą ISO 14644-1, w tym schemat punktów pobierania próbek?
 79. Czy raport zawiera nieprzetworzone dane (wydruki pomiarów z licznika cząstek) zgodnie z normą ISO 14644-1?
 80. Czy wyniki pomiarów zostały przedstawione w raporcie po zastosowaniu odpowiedniej analizy statystycznej zgodnie z normą ISO 14644-1?
 81. Czy raport stwierdza zgodność z klasą czystości pomieszczenia zgodnie z normą ISO 14644-1?
 82. Czy w raporcie wymieniono odchylenia (jeśli występują) zgodnie z normą ISO 14644-1?
 83. Czy w raporcie podano datę przeprowadzenia testów zgodnie z normą ISO 14644-1?
 84. Czy raport wskazuje upoważniony organ i osobę, która przeprowadziła pomiary i przygotowała raport zgodnie z normą ISO 14644-1?
 85. Czy raport klasyfikacji pomieszczenia spełnia wszystkie wymagania określone w normie ISO 14644-1?

ISO 14644-2 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 2: Monitorowanie w celu wykazania skuteczności pomieszczeń czystych pod względem czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek stałych

 1. Czy oprócz klasyfikacji pomieszczenia czystego lub strefy czystej uwzględniono strategię monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-1?
 2. Czy działania monitorujące zapewniają ciągły przepływ danych w czasie, aby bardziej szczegółowo przyjrzeć się wydajności instalacji zgodnie z normą ISO 14644-2?
 3. Czy ściślejsze monitorowanie ułatwia szybszą reakcję na niepożądane zdarzenia i warunki zgodnie z normą ISO 14644-2?
 4. Czy rozważono możliwość opracowania trendów na podstawie danych w czasie zgodnie z normą ISO 14644-2?
 5. Czy integracja danych z kilku instrumentów zgodnie z normą ISO 14644-2 umożliwia lepszy ogólny obraz?
 6. Czy zwiększona wiedza na temat instalacji i procesów zgodnie z normą ISO 14644-2 umożliwiła skuteczniejszą analizę ryzyka?
 7. Czy bardziej rygorystyczne monitorowanie zgodnie z normą ISO 14644-2 może obniżyć koszty operacyjne i straty produktu?
 8. Czy wymagania dotyczące planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2 zostały ustalone na podstawie oceny ryzyka związanego z zamierzonym zastosowaniem?
 9. Czy istnieją dodatkowe wytyczne lub ograniczenia ze strony odpowiednich organów regulacyjnych, które należy uwzględnić zgodnie z normą ISO 14644-2?
 10. Czy zgodnie z normą ISO 14644-2 poziom cząstek zawieszonych w powietrzu mierzony w ramach planu monitorowania może być wyższy niż poziom obserwowany podczas procesu klasyfikacji w spoczynku?
 11. Czy uwzględniono czynniki, które zgodnie z normą ISO 14644-2 mogą prowadzić do znacznych wahań obserwowanych wartości, takie jak liczba obecnych osób lub skuteczność wentylacji?
 12. Czy rozważono, że właściwe może być poleganie na okresowych klasyfikacjach w spoczynku zgodnie z ISO 14644-2 dla procesów, które naturalnie wytwarzają cząstki?
 13. Czy pomimo braku monitorowania cząstek unoszących się w powietrzu podczas pracy, inne parametry wydajności i czystości są monitorowane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 14. Czy po początkowym ustanowieniu planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2, plan musi zostać poddany przeglądowi w przypadku wprowadzenia znaczących zmian w instalacji lub wymaganiach procesowych?
 15. Czy rozsądne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2 w oparciu o uzyskane dane i doświadczenie w użytkowaniu?
 16. Czy ustanowiono, wdrożono i utrzymywano plan monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2 w celu zapewnienia wymaganej czystości powietrza według stężenia cząstek (ACP)?
 17. Czy plan monitorowania ISO 14644-2 odzwierciedla wymagany poziom czystości powietrza, krytyczne lokalizacje i charakterystykę działania pomieszczenia czystego lub strefy czystej?
 18. Czy ryzyko i czynniki krytyczne zostały zrozumiane i udokumentowane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 19. Czy zgodnie z normą ISO 14644-2 istnieje pisemny plan przeciwdziałania zagrożeniom?
 20. Czy plan ten został zweryfikowany i zatwierdzony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 21. Czy wdrożono plan i przeprowadzono monitorowanie zgodnie z normą ISO 14644-2?
 22. Czy dane z działań monitorujących zostały przeanalizowane, trendy ocenione, a wyniki zgłoszone?
 23. Czy niezbędne środki lub działania naprawcze zostały wdrożone i udokumentowane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 24. Czy przeprowadzany jest regularny przegląd planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2?
 25. Czy przeprowadzono ocenę ryzyka w celu zidentyfikowania czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na zgodność z uzgodnionym ACP?
 26. Czy zgodnie z normą ISO 14644-2 brane są pod uwagę różnice w źródłach zanieczyszczeń i ich sile?
 27. Czy zdefiniowano krytyczne punkty kontroli zgodnie z normą ISO 14644-2, w których należy monitorować poziomy czystości?
 28. Czy parametry, metody pomiarowe i ich uzasadnienie zostały wymienione w planie monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2?
 29. Czy lokalizacje monitorowania zostały zdefiniowane i uzasadnione w trzech wymiarach zgodnie z normą ISO 14644-2?
 30. Czy ustanowiono i uzasadniono poziom alarmowy lub procedurę podwójnego alarmu zgodnie z normą ISO 14644-2?
 31. Czy oprzyrządowanie używane do monitorowania spełnia wymagania dotyczące monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2?
 32. Czy oprzyrządowanie posiada ważny certyfikat kalibracji zgodny z normą ISO 14644-2?
 33. Czy oprzyrządowanie jest zgodne z aktualnymi przyjętymi praktykami dotyczącymi częstotliwości i metody kalibracji zgodnie z normą ISO 14644-2?
 34. Czy częstotliwość i metoda kalibracji liczników cząstek unoszących się w powietrzu jest oparta na aktualnej przyjętej praktyce zgodnie z normą ISO 21501-4?
 35. Czy ukończony plan został sprawdzony i zatwierdzony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 36. Czy plany monitorowania są okresowo weryfikowane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 37. Jeśli wyniki monitorowania przekraczają określone limity, czy przeprowadzono dochodzenie zgodnie z normą ISO 14644-2?
 38. Czy podjęto działania naprawcze zgodnie z normą ISO 14644-2?
 39. Czy plan monitorowania został poddany przeglądowi w wyniku zmian w instalacji i/lub jej działaniu?
 40. Czy test klasyfikacji został przeprowadzony zgodnie z normami ISO 14644-1 i ISO 14644-2?
 41. Czy monitorowanie zgodnie z normą ISO 14644-2 zostało wznowione natychmiast po osiągnięciu pożądanej klasyfikacji?
 42. Czy okresowa klasyfikacja zgodnie z normą ISO 14644-2 jest przeprowadzana co roku?
 43. Czy można rozszerzyć częstotliwość okresowej klasyfikacji w oparciu o ocenę ryzyka, system monitorowania i dane konsekwentnie odpowiadające limitom akceptacji?
 44. Czy podczas tworzenia planu monitorowania uwzględniono metodę pomiaru, w tym wybór ręcznych i/lub zautomatyzowanych metod monitorowania?
 45. Czy uwzględniono wymagania dotyczące rozdzielczości, dokładności i kalibracji systemu pomiarowego?
 46. Czy lokalizacja elementów systemu monitorowania została określona zgodnie z normą ISO 14644-2, w tym wymagania dotyczące dostępu w celu konserwacji i kalibracji?
 47. Czy uwzględniono lokalizację, konfigurację i orientację przyrządu lub próbki do pobierania próbek?
 48. Czy ustalono częstotliwość pomiarów lub próbkowania w celu wykrycia zdarzeń odbiegających od normy?
 49. Czy uwzględniono potencjalne czynniki wpływające na system monitorowania lub uzyskane wyniki, takie jak temperatura, wilgotność i procedury czyszczenia?
 50. Czy uwzględniono potencjalny wpływ systemu pobierania próbek na proces lub środowisko procesu?
 51. Czy uwzględniono wyniki badań przepływu powietrza, takich jak „badania dymu” lub komputerowe symulacje modelowania przepływu powietrza?
 52. Czy zrozumiano i uwzględniono skuteczność wentylacji w pomieszczeniu czystym lub strefie czystej?
 53. Czy uwzględniono zakres i/lub częstotliwość procedur czyszczenia lub konserwacji oraz ich wpływ na cząsteczki unoszące się w powietrzu?
 54. Czy uwzględniono zdarzenia związane z procesem, które mogą mieć wpływ na warunki środowiskowe w miejscach monitorowania?
 55. Czy uwzględniono typową pozycję i ruch personelu w krytycznych godzinach pracy?
 56. Czy ustalono oczekiwania dotyczące liczby osób aktywnych w pomieszczeniu czystym lub strefie czystej oraz charakteru ich działań?
 57. Czy oceniono wpływ zmian we wzorcach przepływu powietrza generowanych przez urządzenia?
 58. Czy oceniono potencjał źródeł cząstek generowanych przez sprzęt?
 59. Czy uwzględniono rejestrowanie danych i zarządzanie danymi, w tym ich integralność, przechowywanie i wyszukiwanie?
 60. Czy ustanowiono odpowiednie techniki oceny surowych danych, oceny trendów i raportowania?
 61. Czy ustalono kryteria akceptacji i limity alarmowe?
 62. Czy wymagania dotyczące uruchomienia i testowania systemów monitorowania zostały określone zgodnie z normą ISO 14644-2?
 63. Czy ustanowiono wymogi dotyczące utrzymania systemów monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2?
 64. Czy w specyfikacji systemów monitorowania różnicy ciśnień uwzględniono dodatkowe aspekty?
 65. Czy uwzględniono metodę minimalizacji lub zarządzania zmiennością spowodowaną zakłóceniami?
 66. Czy wybrano zasadę odniesienia pomiaru ciśnienia?
 67. Czy ustawiono progi alarmowe i progi działania, które są wrażliwe na normalne zmiany ciśnienia?
 68. Czy uwzględniono konfigurację systemu w oparciu o ocenę określonych atrybutów systemu?
 69. Czy uwzględniono natężenie przepływu i objętość próbki powietrza?
 70. Czy uwzględniono częstotliwość i czas trwania pobierania każdej próbki powietrza?
 71. Czy uwzględniono konfigurację i orientację sondy próbkującej w odniesieniu do przepływu powietrza?
 72. Czy uwzględniono potencjalny negatywny wpływ systemu pobierania próbek na proces lub środowisko procesu?
 73. Czy rozważono wybór metody pomiaru prędkości lub objętości przepływu powietrza?
 74. Czy lokalizacja urządzenia pomiarowego została określona tak, aby pomiar był reprezentatywny dla monitorowanego systemu?
 75. Czy lokalizacje zostały ocenione w celu sprawdzenia reprezentatywności i negatywnego wpływu turbulencji przepływu powietrza lub nierównomiernego przepływu w kanałach?
 76. Czy oprzyrządowanie jest zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami dla metody kalibracji zgodnie z normą ISO 14644-2?
 77. Czy liczniki cząstek zawieszonych w powietrzu mogą być kalibrowane zgodnie z normą ISO 14644-2 dla wszystkich wymaganych testów określonych w normie ISO 21501-4?
 78. Czy przy opracowywaniu planu monitorowania wzięto pod uwagę względy ogólne?
 79. Czy przy opracowywaniu planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2 uwzględniono wydajność i ograniczenia systemu zbierania cząstek stałych w powietrzu?
 80. Czy podczas opracowywania planu monitorowania zgodnie z normą ISO 14644-2 uwzględniono metodę pomiaru oraz wymagania dotyczące rozdzielczości, dokładności i kalibracji?
 81. Czy intencja i cel monitorowania zostały uwzględnione zgodnie z normą ISO 14644-2?
 82. Jak ważne i/lub krytyczne są monitorowane parametry zgodnie z normą ISO 14644-2?
 83. Czy wybór poziomu pojedynczego alarmu lub poziomów podwójnego alarmu został dokonany zgodnie z normą ISO 14644-2?
 84. W jaki sposób zarządza się normalnymi dopuszczalnymi odchyleniami monitorowanych parametrów zgodnie z normą ISO 14644-2?
 85. Jak często pobierane są próbki lub pomiary w celu oceny szybkości pozyskiwania kolejnego punktu danych zgodnie z normą ISO 14644-2?
 86. Jak zareagować na „alert” zgodnie z normą ISO 14644-2?
 87. Czy normalny zakres roboczy dla różnic ciśnienia został ustalony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 88. Czy początkowe obserwacje były regularnie powtarzane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 89. W jaki sposób ocenia się wpływ działania drzwi śluzy powietrznej zgodnie z normą ISO 14644-2?
 90. Czy śluzy powietrzne są zaprojektowane do utrzymywania różnicy ciśnień zgodnie z normą ISO 14644-2?
 91. Czy wszystkie drzwi i klapy transferowe zostały zamknięte zgodnie z normą ISO 14644-2 i czy zaobserwowano różnice ciśnień między wybranymi pomieszczeniami lub strefami?
 92. Czy wpływ urządzeń procesowych został oceniony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 93. Czy ustawienie ciśnienia dla ostrzegawczego wyłącznika ciśnieniowego zostało wybrane po zaobserwowaniu i zarejestrowaniu normalnych zakresów roboczych zgodnie z normą ISO 14644-2?
 94. Czy zgodnie z normą ISO 14644-2 rozważono opóźnienie alarmu ostrzegawczego lub alarmu działania?
 95. Czy przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień były używane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 96. Czy przełączniki ciśnienia są powtarzalne zgodnie z normą ISO 14644-2?
 97. Czy przyrządy zostały wyposażone w punkty testowe zgodnie z normą ISO 14644-2?
 98. Czy cel monitorowania stężenia cząstek został ustalony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 99. W jaki sposób poziomy alarmów lub działań są wyświetlane lub ogłaszane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 100. Czy przy ustalaniu poziomów ostrzegawczych i poziomów działania uwzględniono dużą zmienność stężeń cząstek stałych w powietrzu zgodnie z normą ISO 14644-2?
 101. Czy fizyczna pozycja próbkowania jest zgodna z normą ISO 14644-2?
 102. Czy normalny zakres roboczy stężenia cząstek został ustalony zgodnie z normą ISO 14644-2?
 103. Czy liczba cząstek była mierzona zgodnie z normą ISO 14644-2 w wyznaczonych krytycznych punktach kontroli?
 104. Jak interpretowane są dane dotyczące liczby cząstek zgodnie z normą ISO 14644-2?
 105. Czy pozycja i orientacja sondy próbkującej zostały zachowane zgodnie z normą ISO 14644-2?
 106. Czy progi alarmów, ostrzeżeń i poziomów działania zostały ustawione zgodnie z normą ISO 14644-2?
 107. Czy poziom alarmu, ostrzeżenia lub działania został ustawiony zgodnie z normą ISO 14644-2 pomiędzy normalnym zakresem roboczym a limitem klasy czystości?
 108. Czy poziomy aktywności dla każdej próbki zostały ustawione podobnie zgodnie z normą ISO 14644-2?
 109. Czy czas trwania okresu próbnego został określony w odniesieniu do dopuszczalnego ryzyka zgodnie z normą ISO 14644-2?
 110. Czy wydajność systemu monitorowania była regularnie sprawdzana zgodnie z normą ISO 14644-2?
 111. Czy rozważono alternatywne strategie dla poziomów ostrzegawczych dla liczby cząstek zgodnie z ISO 14644-2?
 112. Czy strategia 1 została omówiona w oparciu o serię kolejnych wyższych odczytów zgodnie z normą ISO 14644-2?
 113. Czy strategia 2 została omówiona w oparciu o długoterminowy wzrost stężeń zgodnie z normą ISO 14644-2?
 114. Czy omówiono strategię 3 w oparciu o powtarzający się wzorzec wyższych odczytów zgodnie z normą ISO 14644-2?
 115. Czy strategia 4 została omówiona w oparciu o odchylenie od normalnego zakresu roboczego zgodnie z normą ISO 14644-2?

ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 3: Metody badań

Test różnicy ciśnień powietrza

 1. Czy zrozumiano cel testu różnicy ciśnień powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3 w celu sprawdzenia zdolności całej instalacji?
 2. Czy test jest przeprowadzany zgodnie z normą ISO 14644-3 we wszystkich trzech zamierzonych stanach użytkowania i regularnie powtarzany w ramach rutynowego programu monitorowania?
 3. Czy określono wartości i dopuszczalny zakres różnicy ciśnienia powietrza między pomieszczeniami zgodnie z normą ISO 14644-3?
 4. Czy objętość powietrza nawiewanego i równoważenie powietrza nawiewanego do centrali wentylacyjnej mieszczą się w specyfikacjach zgodnych z normą ISO 14644-3?
 5. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 elementy pomieszczenia czystego, które mogą wpływać na różnicę ciśnień między pomieszczeniami, takie jak drzwi, okna i przejścia, zostały zamknięte?
 6. Czy system uzdatniania powietrza został uruchomiony, a warunki ustabilizowane zgodnie z normą ISO 14644-3?
 7. Czy systemy odciągowe działają w sposób uzgodniony i określony zgodnie z normą ISO 14644-3?
 8. Czy różnice ciśnień między każdym pomieszczeniem czystym, strefą czystą i połączonym sąsiednim pomieszczeniem zostały zmierzone zgodnie z normą ISO 14644-3?
 9. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 uniknięto wykonywania pomiarów w pomieszczeniach czystych i strefach czystych w pobliżu otworów doprowadzających powietrze, wylotów powietrza powrotnego i innych obszarów o dużej prędkości przepływu powietrza, które mogłyby mieć wpływ na lokalne ciśnienie w punkcie pomiarowym?
 10. Jeśli zmierzona różnica ciśnień jest niższa niż uzgodniona wartość zgodnie z normą ISO 14644-3, czy kierunek przepływu między przestrzeniami został potwierdzony metodami wizualizacji przepływu?
 11. Czy sprzęt używany do testu różnicy ciśnień powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3, taki jak mikromanometr elektroniczny, manometr pochylony lub mechaniczny manometr różnicowy, był używany z ważnym certyfikatem kalibracji?

Test przepływu powietrza

 1. Czy cel testu przepływu powietrza ISO 14644-3 polegającego na pomiarze prędkości przepływu powietrza, jednorodności i objętości powietrza nawiewanego w pomieszczeniach czystych i strefach czystych jest jasny?
 2. Czy rozkład prędkości został zmierzony zgodnie z normą ISO 14644-3 w pomieszczeniach i strefach czystych z jednokierunkowym przepływem powietrza?
 3. Czy dokonano pomiaru ilości nawiewanego powietrza w nieukierunkowanych pomieszczeniach czystych zgodnie z normą ISO 14644-3?
 4. Czy objętość powietrza nawiewanego została zmierzona zgodnie z normą ISO 14644-3 za filtrami końcowymi lub w kanałach wentylacyjnych?
 5. Czy wybór metody pomiaru objętości powietrza nawiewanego zgodnie z normą ISO 14644-3 został uzgodniony między klientem a dostawcą?
 6. Czy sonda została prawidłowo ustawiona w stosunku do prędkości przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3 dotyczącą pomiaru prędkości przepływu powietrza?
 7. Czy pomiary były wykonywane zgodnie z normą ISO 14644-3 przez okres wystarczający do uzyskania powtarzalnych odczytów?
 8. Czy zarejestrowano średnią prędkość lub objętość powietrza nawiewanego zgodnie z normą ISO 14644-3?
 9. Czy zmierzono prędkość jednokierunkowego przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3 w pobliżu końcowych filtrów nawiewnych lub wewnątrz pomieszczenia?
 10. Czy pomiar został przeprowadzony zgodnie z normą ISO 14644-3 poprzez zdefiniowanie obszaru pomiarowego prostopadłego do przepływu powietrza nawiewanego i podzielenie go na punkty pomiarowe (komórki siatki) o równej powierzchni?
 11. Czy prędkość przepływu powietrza została zmierzona zgodnie z normą ISO 14644-3 w odległości około 150 mm do 300 mm od czoła filtra lub powierzchni wlotu?
 12. Czy określono minimalną liczbę punktów pomiarowych (komórek siatki) zgodnie z normą ISO 14644-3, biorąc pod uwagę konfigurację pomieszczenia, rozmieszczenie urządzeń i konstrukcję komórki filtracyjnej?
 13. Czy zmierzono co najmniej jeden punkt dla każdego wylotu filtra lub zespołu wentylator-filtr zgodnie z normą ISO 14644-3?
 14. Jeśli dane pomiarowe są wykorzystywane do określenia nierównomierności przepływu powietrza lub prędkości zgodnie z normą ISO 14644-3, czy zwiększono liczbę punktów pomiarowych?
 15. Dla mniejszych obszarów: Czy liczba punktów pomiarowych (komórek siatki) została zwiększona zgodnie z normą ISO 14644-3 w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia niejednorodnych prędkości przepływu powietrza?
 16. Czy czas pomiaru w każdej pozycji był wystarczający zgodnie z normą ISO 14644-3, aby zapewnić powtarzalność odczytu?
 17. Czy zarejestrowano średnie wartości czasowe zmierzonych prędkości w kilku lokalizacjach zgodnie z normą ISO 14644-3?
 18. Czy zmierzono równomierność prędkości zgodnie z normą ISO 14644-3 w pomieszczeniu czystym lub strefie czystej, czy też zostało to uzgodnione między klientem a dostawcą?
 19. Czy wykorzystanie danych do określenia nierównomierności prędkości i maksymalnego odchylenia zgodnie z normą ISO 14644-3 zostało uzgodnione między klientem a dostawcą?
 20. Czy obliczono odchylenie standardowe i wartość średnią z pomiarów prędkości zgodnie z normą ISO 14644-3?
 21. Czy do obliczenia całkowitego objętościowego strumienia powietrza nawiewanego wykorzystano wyniki testu prędkości przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3?
 22. Czy podczas pomiaru objętościowego przepływu powietrza nawiewanego w kanałach powietrznych zgodnie z normą ISO 14644-3 używano urządzeń takich jak kryzy, zwężki Venturiego, rurki Pitota i anemometry?
 23. W przypadku pomiarów za pomocą rurek Pitota i manometrów lub anemometrów: Czy obszar pomiarowy w kanale został podzielony na punkty pomiarowe (komórki siatki) o równej powierzchni zgodnie z normą ISO 14644-3?
 24. Dla kanału okrągłego: Czy objętość powietrza została określona zgodnie z normami ISO 14644-3 i ISO 5167-5?
 25. Czy podczas pomiaru objętościowego strumienia powietrza nawiewanego uwzględniono różnice między metodami pomiaru prędkości na powierzchni filtra a pomiarem w kanale wentylacyjnym zgodnie z normą ISO 14644-3?
 26. Czy prędkość przepływu powietrza nawiewanego przez poszczególne nawiewniki została zmierzona zgodnie z normą ISO 14644-3?
 27. Czy podczas pomiaru natężenia przepływu powietrza nawiewanego używano maski wychwytującej przepływ powietrza?
 28. Czy pokrywa wychwytująca przepływ powietrza wychwytuje całe powietrze z każdego filtra końcowego lub nawiewnika?
 29. Czy otwór pułapki przepływu powietrza jest całkowicie umieszczony nad całym filtrem lub dyfuzorem?
 30. Czy upewniono się, że powierzchnia czołowa maski jest płaska, aby zapobiec omijaniu powietrza i niedokładnym pomiarom?
 31. Czy zmierzono natężenie przepływu powietrza na każdym filtrze końcowym lub dyfuzorze nawiewnym bezpośrednio na końcu wylotowym maski?
 32. Czy dokładność pokrywy wychwytującej przepływ powietrza została sprawdzona zgodnie z normą ISO 14644-3?
 33. Czy zastosowano współczynnik korygujący, jeśli wyniki nie były dokładne?
 34. Czy w przypadku nawiewnika powietrza z dyfuzorami (wirowymi) pułapka przepływu powietrza została dostosowana do typu przepływu nawiewnika?
 35. Czy natężenie przepływu powietrza nawiewanego zostało ocenione bez pułapki przepływu powietrza przy użyciu anemometru za każdym filtrem końcowym?
 36. Czy zastosowano tymczasową barierę w celu wykluczenia jednokierunkowych zakłóceń przepływu powietrza?
 37. Czy liczba punktów pomiarowych (komórek siatki) i obliczenia strumienia objętości powietrza zostały przeprowadzone zgodnie z sekcjami B.2.2.2 i B.2.2.4 normy ISO 14644-3?
 38. Jeśli niemożliwe było podzielenie płaszczyzny na punkty pomiarowe (komórki siatki) o równej powierzchni, czy średnia prędkość powietrza była ważona?
 39. Czy przy obliczaniu natężenia przepływu powietrza uwzględniono potencjalne wahania?
 40. Czy natężenie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych zostało określone zgodnie z normą ISO 14644-3, sekcja B.2.2.5?
 41. Czy uwzględniono opisy i specyfikacje pomiarowe urządzeń zgodnie z sekcją C.3 normy ISO 14644-3?
 42. Czy do pomiarów prędkości powietrza używano anemometrów ultradźwiękowych, termicznych lub łopatkowych?
 43. Czy do pomiarów przepływu objętościowego powietrza używano masek wychwytujących przepływ powietrza, otworomierzy, wentylometrów lub rurek Pitota?
 44. Czy pomiary prędkości powietrza zostały wykonane za pomocą urządzenia, na które nie mają wpływu punktowe zmiany prędkości na małych odległościach?
 45. Czy użyto anemometru termicznego, jeśli wybrano małe przedziały siatki?
 46. Czy anemometr łopatkowy był używany, jeśli był wystarczająco czuły i duży, aby zmierzyć średnią prędkość powietrza w zakresie wahań?
 47. Czy wybrane urządzenie posiada ważny certyfikat kalibracji zgodny z normą ISO 14644-3?
 48. Czy rodzaj testów, pomiarów i warunki pomiarów zostały zarejestrowane zgodnie z normą ISO 14644-3 sekcja 5?
 49. Czy zarejestrowano oznaczenia typu każdego używanego przyrządu pomiarowego i jego status kalibracji?
 50. Czy zarejestrowano lokalizacje pomiarów i odległość od powierzchni filtra?
 51. Czy status zajętości został zarejestrowany?
 52. Czy wyniki pomiarów zostały zarejestrowane zgodnie z normą ISO 14644-3?
 53. Czy zarejestrowano inne dane istotne dla pomiaru?

Sprawdzanie i wizualizacja kierunku przepływu powietrza

 1. Czy cel testu kierunku przepływu powietrza i wizualizacji został określony zgodnie z normą ISO 14644-3?
 2. Czy w niniejszej dokumentacji uwzględniono wspomagane komputerowo symulacje przepływu (CFD) w celu prognozowania lub analizy?
 3. Czy zauważono, że metoda śledzenia włókien może nie dawać prawdziwego wskazania kierunku przepływu powietrza?
 4. Czy uwzględniono cztery opisane metody przeprowadzania testu?
 5. Jeśli zastosowano metodę nici znacznikowej, czy do rejestrowania profili używano sprzętu takiego jak kamery wideo?
 6. Czy nić światłowodowa lub cząstki znacznika nie powinny być źródłem zanieczyszczeń i powinny ściśle podążać za profilem przepływu powietrza?
 7. Czy w metodach a) i b) stosowano dodatkowe urządzenia, np. generator cząstek znacznikowych i źródło światła o dużej mocy?
 8. Czy metoda c) została wykorzystana do ilościowego wykazania rozkładów prędkości przepływu powietrza?
 9. Czy poczyniono ustalenia w celu zapewnienia, że personel nie będzie przeszkadzał w przeprowadzeniu testu?
 10. Czy wzięto pod uwagę, że na przepływ powietrza mają wpływ inne parametry?
 11. Czy do oceny skuteczności dystrybucji powietrza zastosowano odpowiednie techniki wizualizacji przepływu powietrza?
 12. Czy metoda nitki znacznikowej została przeprowadzona poprzez obserwację kępek wełny lub podobnego materiału?
 13. Czy do obserwacji i rejestrowania wskazanego przepływu powietrza zastosowano skuteczne oświetlenie?
 14. Czy metoda wstrzykiwania znacznika została przeprowadzona poprzez obserwację lub obrazowanie zachowania cząstek znacznika?
 15. Czy cząstki znacznika były generowane z materiałów takich jak woda DI lub chemicznie wytwarzany alkohol/glikol?
 16. Czy przy wyborze metody generowania kropli wzięto pod uwagę pożądany rozmiar kropli?
 17. Czy metoda wizualizacji przepływu powietrza została wykorzystana za pomocą technik przetwarzania obrazu w celu uzyskania ilościowej charakterystyki przepływu powietrza?
 18. Czy zastosowano cyfrowe przetwarzanie danych z odpowiednimi interfejsami i właściwym oprogramowaniem?
 19. Czy zastosowano urządzenia takie jak laserowe źródła światła w celu uzyskania wyższej rozdzielczości przestrzennej?
 20. Czy rozkład prędkości przepływu powietrza został określony poprzez ustawienie mierników prędkości powietrza w kilku stałych punktach?
 21. Czy przeprowadzono przetwarzanie danych pomiarowych w celu uzyskania informacji o rozkładzie przepływu powietrza?
 22. Czy rodzaj testów, metoda wizualizacji i warunki testowe zostały zarejestrowane zgodnie z normą ISO 14644-3?
 23. Czy zarejestrowano oznaczenia typu każdego używanego przyrządu pomiarowego i jego status kalibracji?
 24. Czy punkty wizualizacji zostały zarejestrowane?
 25. Czy obrazy były przechowywane na zdjęciach lub innych nośnikach zapisu lub czy dla każdego pomiaru zarejestrowano nieprzetworzone dane?
 26. Czy do raportu z wizualizacji przepływu dołączono plan dokładnej lokalizacji wszystkich urządzeń?
 27. Czy stan zajętości został zarejestrowany zgodnie z normą ISO 14644-3?

Test odzyskiwania

 1. Czy test odzysku został przeprowadzony zgodnie z normą ISO 14644-3 dla systemów z nieukierunkowanym przepływem powietrza?
 2. Czy wydajność odzyskiwania czystości została przetestowana po zdarzeniu generowania cząstek?
 3. Czy uwzględniono czynniki takie jak skuteczność wentylacji, warunki termiczne i przeszkody, które mogą mieć wpływ na wydajność odzysku?
 4. Jeśli używany jest sztuczny aerozol, czy uwzględniono ryzyko zanieczyszczenia pozostałości w pomieszczeniu czystym lub strefie czystej?
 5. Czy wydajność odzysku została oceniona na podstawie czasu odzysku 100:1 lub 10:1 i/lub wskaźnika odzysku czystości?
 6. Czy poziomy stężeń pomiarowych zostały wybrane w zakresie czasu, w którym spadek stężenia cząstek jest opisany pojedynczym wykładnikiem?
 7. Czy celem testu czasu regeneracji była ocena rzeczywistego czasu osiągnięcia docelowego poziomu czystości po wzroście stężenia cząstek stałych?
 8. Czy punkty pomiarowe wybrane do testu zostały uzgodnione z klientem i dostawcą?
 9. Czy zadbano o to, aby w pomieszczeniu nie występowało nadmierne stężenie cząstek, które mogłoby prowadzić do błędów?
 10. Czy licznik cząstek został ustawiony zgodnie z instrukcjami producenta i certyfikatem kalibracji?
 11. Czy wielkość cząstek użytych w teście jest mniejsza niż 1 μm?
 12. Czy obszar pomieszczenia czystego został zanieczyszczony aerozolem podczas działania systemów wentylacyjnych?
 13. Czy pomiary były rozpoczynane w odstępach nie dłuższych niż 1 minuta, a czas i stężenie były rejestrowane?
 14. Czy sprawdzono, czy rozkład logarytmicznego stężenia cząstek jest wykładniczy?
 15. Czy czas odzyskiwania 10:1 lub 100:1 został oceniony poprzez odnotowanie czasu, w którym stężenie cząstek osiągnęło próg i docelowy poziom czystości?
 16. Czy wydajność odzysku została określona na podstawie nachylenia krzywej zaniku stężenia cząstek?
 17. Czy wskaźnik odzysku czystości między dwoma pomiarami został obliczony zgodnie ze wzorem podanym w normie ISO 14644-3?
 18. Czy uwzględniono wpływ różnicy temperatur między powietrzem nawiewanym a punktem testowym na wydajność odzysku?
 19. Czy do testu odzysku użyto niezbędnego sprzętu, takiego jak generator aerozolu, LSAPC i termometr?
 20. Czy w teście uwzględniono fotometr aerozolowy?
 21. Czy uzgodniono, które informacje i dane powinny zostać zapisane w raporcie z testu zgodnie z normą ISO 14644-3?
 22. Czy zarejestrowano oznaczenia typu każdego używanego przyrządu pomiarowego i jego status kalibracji?
 23. Czy określono liczbę i lokalizację punktów pomiarowych?
 24. Czy podczas testu zarejestrowano stan zajętości?
 25. Czy wyniki pomiarów zostały udokumentowane?
 26. Czy odpowiednio wybrano strefy czyste lub pomieszczenia czyste, które są reprezentatywne dla testu?
 27. Czy zastosowano system rozcieńczania, jeśli stężenie przekracza maksymalną wartość LSAPC?
 28. Czy spadek stężenia cząstek został naniesiony na wykres półlogarytmiczny?
 29. Czy skuteczność systemu wentylacji w miejscu pomiaru została sprawdzona i porównana?
 30. Czy wszystkie wymagania i uwagi testu odzyskiwania ISO 14644-3 zostały uwzględnione i wdrożone?

Test temperatury, test wilgotności

 1. Czy test temperatury zweryfikował zdolność instalacji do utrzymania temperatury powietrza w granicach limitów kontrolnych?
 2. Czy ISO 7726 i inne powiązane dokumenty zostały przywołane w teście temperatury?
 3. Czy do testu temperatury użyto odpowiednich czujników o dokładności zgodnej z normą ISO 7726?
 4. Czy używane urządzenie posiada ważny certyfikat kalibracji?
 5. Czy test wilgotności zweryfikował zdolność instalacji do utrzymywania poziomów wilgotności w granicach kontrolnych?
 6. Czy w teście wilgotności odwołano się do normy ISO 7726 i innych powiązanych dokumentów?
 7. Czy do testu wilgotności użyto odpowiednich czujników o dokładności zgodnej z normą ISO 7726?
 8. Czy zastosowano dielektryczny cienkowarstwowy kondensatorowy czujnik wilgotności?
 9. Czy zastosowano czujnik punktu rosy?
 10. Czy użyto psychrometru?
 11. Czy wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 14644-3 oraz powiązanymi specyfikacjami i instrukcjami?
 12. Czy wszystkie wymagane protokoły testów zostały odpowiednio udokumentowane zgodnie z normą ISO 14644-3?
 13. Czy wszystkie wyniki testów odzysku zostały prawidłowo zinterpretowane i ocenione zgodnie z wytycznymi normy ISO 14644-3?
 14. Czy zapewniono odpowiedni monitoring i dokumentację dla wszystkich testów?
 15. Czy wszystkie odstępstwa od norm ISO 14644-3 zostały odpowiednio zidentyfikowane i uwzględnione?

Test szczelności zainstalowanego systemu filtrów

 1. Czy dokument ISO 14644-3 został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa przed testem?
 2. Czy wziąłeś pod uwagę, że aerozol może stanowić zagrożenie dla niektórych instalacji?
 3. Czy zainstalowany system filtrów spełnia wymaganą skuteczność 99,95% zgodnie z normą ISO 14644-3?
 4. Czy brak przecieków obejściowych w systemie filtrów został zweryfikowany zgodnie z normą ISO 14644-3?
 5. Czy filtry zostały sprawdzone pod kątem uszkodzeń (dziury, uszkodzenia ramy, problemy z uszczelnieniem)?
 6. Czy wiesz, że test szczelności nie określa wydajności medium filtracyjnego?
 7. Czy aerozol został wprowadzony przed filtrami i zeskanowany za nimi, jak opisano w normie ISO 14644-3?
 8. Czy w normie ISO 14644-3 B.7.2 i B.7.3 uwzględniono opisane procedury montażu filtrów na suficie, ścianie lub urządzeniu?
 9. Czy uwzględniono metodę pomiaru stężenia masowego za pomocą fotometru aerozolowego zgodnie z ISO 14644-3 B.7.2?
 10. Czy zdajesz sobie sprawę, że fotometr aerozolowy może wymagać wyższego stężenia aerozolu?
 11. Czy w teście uwzględniono procedurę Light-Scattering Airborne-Particle Counter (LSAPC) zgodnie z ISO 14644-3 B.7.3?
 12. Czy ustalono, czy lotne aerozole na bazie oleju mogą być tolerowane w instalacji?
 13. Czy wybrano odpowiedni format próbki do testu fotometru aerozolowego zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.2.2?
 14. Czy szybkość skanowania przebiegu próbki została uwzględniona zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.2.3?
 15. Czy kryteria akceptacji zgodnie z ISO 14644-3 B.7.2.4 zostały spełnione?
 16. Czy utworzono wymagane wyzwanie aerozolowe zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.2.5?
 17. Czy sprawdzono stężenie aerozolu przed filtrem?
 18. Czy wszystkie punkty wtrysku i próbkowania dla testu zostały zdefiniowane i zarejestrowane?
 19. Czy test prędkości przepływu powietrza został przeprowadzony zgodnie z normą ISO 14644-3 B.2?
 20. Czy test szczelności został przeprowadzony przy najwyższej prędkości przepływu powietrza?
 21. Czy stężenie aerozolu zostało zmierzone zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.2.6 przed filtrami?
 22. Czy próbka była skanowana z maksymalną szybkością skanowania wynoszącą 5 cm/s?
 23. Czy nieszczelności zostały zidentyfikowane poprzez skanowanie całej dolnej strony każdego filtra?
 24. Czy procedura LSAPC została przeprowadzona w dwóch etapach zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.1?
 25. Czy próbka została zwrócona do miejsca maksymalnej liczby cząstek dla każdego potencjalnego wycieku?
 26. Czy sonda prędkości przepływu powietrza została przymocowana do filtra?
 27. Czy lokalizacja wycieku została zidentyfikowana na podstawie położenia sondy?
 28. Czy kryteria akceptacji dla filtrów o integralnej skuteczności poniżej 99,95% zostały uwzględnione dla MPPS?
 29. Czy sprawdzono dopuszczalną liczbę cząstek podczas skanowania zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.5?
 30. Czy do testu użyto sztucznie wytworzonego aerozolu polidyspersyjnego?
 31. Czy stężenie aerozolu przed filtrem jest wystarczająco wysokie?
 32. Czy wykonano odpowiednie pomiary w celu sprawdzenia jednorodnego wymieszania dodanego aerozolu ze strumieniem powietrza nawiewanego?
 33. Czy wszystkie punkty wtrysku i próbkowania dla testu LSAPC zostały zdefiniowane i zarejestrowane?
 34. Czy sprawdziłeś tolerancję stężenia LSAPC, aby uniknąć błędu koincydencji?
 35. Czy rozważałeś potrzebę testowania układu rozcieńczania dla bardzo wysokich stężeń?
 36. Czy sprawdzono, że stężenia aerozoli w górnym strumieniu pozostają stabilne podczas skanowania?
 37. Czy uwzględniono etapy przygotowania do testu szczelności filtra za pomocą fotometru aerozolowego zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.6?
 38. Czy upewniłeś się, że wszystkie czynności skanowania zostały przeprowadzone przez przeszkolonych i doświadczonych techników?
 39. Czy przeprowadzono procedurę testu szczelności zainstalowanego systemu filtrów zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.8?
 40. Czy przed wykonaniem tej procedury przeprowadzono test prędkości przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 14644-3 B.2?
 41. Czy do testu szczelności systemu filtrów wybrano najwyższą prędkość przepływu powietrza, jeśli systemy działają z różnymi prędkościami?
 42. Czy przed filtrem wprowadzono określony aerozol testowy zgodnie z normą ISO 14644-3?
 43. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.7 najpierw przeprowadzono pomiary aerozolu przed filtrem w celu sprawdzenia stężenia aerozolu?
 44. Czy przepuszczono sondę przez filtr z częstotliwością skanowania nieprzekraczającą wartości dla Sr podanej w normie ISO 14644-3 B.7.3.3?
 45. Czy sonda była trzymana w odległości około 3 cm od powierzchni filtra lub systemu ramy?
 46. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 przeskanowano cały obszar za każdym filtrem, obwód każdego filtra i uszczelnienie między ramą filtra a strukturą siatki?
 47. Czy przeprowadzono ponowne pomiary aerozolu przed filtrami w regularnych odstępach czasu podczas i po skanowaniu w poszukiwaniu wycieków w celu potwierdzenia stabilności stężenia aerozolu zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.7?
 48. Czy uwzględniono parametry pomiaru dla dwóch typów skanowania zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.8.2?
 49. Czy zdajesz sobie sprawę, że wiele LSAPC nie jest w stanie wysyłać danych ze zliczania cząstek w bardzo krótkich okresach w pomiarach ciągłych?
 50. Czy wybrano warunki dla Na=0 lub Na=1 w teście szczelności zainstalowanego systemu filtrów z LSAPC zgodnie z normą ISO 14644-3?
 51. Jeśli urządzenie jest wyposażone w sygnał dźwiękowy dla każdego zliczania, czy dźwięk ten został wykorzystany do weryfikacji nieszczelności zgodnie z normą ISO 14644-3?
 52. Który typ skanowania zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.8.2 został wybrany? Typ (a) czy typ (b)?
 53. Czy znane są różne wymagania dotyczące stężenia aerozolu przed urządzeniem dla typów skanowania (a) i (b) zgodnie z normą ISO 14644-3?
 54. Czy przeprowadzono procedurę ponownego pomiaru w stanie ustalonym zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.9, gdy zaobserwowano liczbę cząstek większą niż Na?
 55. Czy lokalizacja potencjalnego wycieku została zweryfikowana za pomocą stacjonarnego ponownego pomiaru zgodnie z normą ISO 14644-3 B.7.3.9.2?
 56. Jeśli zaobserwowane liczby były mniejsze niż Nar [cząstek], czy potwierdzono brak wycieków zgodnie z normą ISO 14644-3?
 57. Czy uznano, że filtr jest nieszczelny, jeśli zaobserwowana liczba przekracza Nar zgodnie z normą ISO 14644-3?
 58. Czy prawidłowo i starannie przeprowadzono wszystkie etapy procedury zgodnie z normą ISO 14644-3 w celu zapewnienia integralności systemu filtrów?

Procedura testu szczelności zbiornika bezpieczeństwa

 1. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.2.1 zmierzono stężenie cząstek bezpośrednio na zewnątrz obudowy pomieszczenia czystego?
 2. Czy zmierzone stężenie przekracza 103-krotnie stężenie w pomieszczeniu czystym zgodnie z normą ISO 14644-3?
 3. Czy zmierzone stężenie wynosi co najmniej (3,5 ⨯ 106) cząstek/m³ dla mierzonej wielkości cząstek zgodnie z normą ISO 14644-3?
 4. Jeśli stężenie jest niższe, czy wytworzono aerozol zgodnie z normą ISO 14644-3 w celu zwiększenia stężenia?
 5. Czy sprawdzono szczelność wewnątrz obudowy w miejscach połączeń konstrukcyjnych, pęknięć lub kanałów serwisowych zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.2.1?
 6. Czy kontrola została przeprowadzona w odległości nie większej niż 5 cm od badanego złącza, uszczelnienia lub powierzchni styku z prędkością skanowania ok. 5 cm/s zgodnie z normą ISO 14644-3?
 7. Czy zastosowano metody wizualizacji przepływu zgodnie z normą ISO 14644-3 w celu sprawdzenia wtargnięcia przez otwarte drzwi?
 8. Czy zarejestrowano i zgłoszono wszystkie odczyty większe niż 10-2-krotność zmierzonego zewnętrznego stężenia cząstek aerozolu w odpowiednim rozmiarze cząstek zgodnie z normą ISO 14644-3?
 9. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.2.2 wygenerowano aerozol poza pomieszczeniem czystym lub sprzętem w stężeniu wystarczającym, aby fotometr aerozolowy przekroczył 0,1%?
 10. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.2.2 ustalono, że wartość większa niż 0,01% wskazuje na wyciek?
 11. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.2.2 dotyczącą sprawdzania wtargnięcia przy otwartych drzwiach zmierzono stężenie wewnątrz obudowy w odległości od 0,3 m do 1 m od otwartych drzwi?
 12. Czy wszystkie odczyty przekraczające 0,01% skali fotometru zostały zarejestrowane i zgłoszone zgodnie z normą ISO 14644-3?
 13. Czy użyto źródła sztucznego aerozolu zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.3.1 z ważnym certyfikatem kalibracji?
 14. Czy korzystałeś z licznika cząstek rozproszonych w powietrzu (LSAPC) zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.3.2 z ważnym certyfikatem kalibracji i możliwością rozróżniania wielkości cząstek 0,5 μm lub mniejszych?
 15. Czy zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4 klient i dostawca uzgodnili, jakie informacje i dane należy gromadzić?
 16. Czy zarejestrowano oznaczenia typu każdego używanego przyrządu pomiarowego i jego status kalibracji zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4?
 17. Czy technika gromadzenia danych została zarejestrowana zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4?
 18. Czy zarejestrowano lokalizacje punktów pomiarowych zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4?
 19. Czy stan zajętości został udokumentowany zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4?
 20. Czy wynik pomiaru został zarejestrowany zgodnie z normą ISO 14644-3 B.8.4?

ISO 14644-4 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 4: Projektowanie, budowa i uruchomienie

Czy zidentyfikowano zamierzone zastosowanie obiektu i operacje, które mają być w nim wykonywane zgodnie z normą ISO 14644-4?

 1. Jakie wymogi regulacyjne zgodnie z normą ISO 14644-4 należy wziąć pod uwagę?
 2. Który numer, wydanie i rok publikacji odpowiednich części ISO 14644 i ISO 14698 są używane zgodnie z ISO 14644-4?
 3. Czy określono klasę czystości powietrza przy określonej wielkości cząstek i zdefiniowanych warunkach użytkowania zgodnie z normą ISO 14644-1?
 4. Jakie są inne wymagania dotyczące cząstek lub innych zanieczyszczeń w powietrzu i na powierzchniach zgodnie z normą ISO 14644-4 (np. stężenie liczby cząstek i szybkość osadzania się cząstek)?
 5. Jakie inne wpływy, takie jak wyładowania elektrostatyczne lub wibracje, należy wziąć pod uwagę zgodnie z normą ISO 14644-4?
 6. W jaki sposób definiuje się parametry wydajności i kryteria ich akceptacji, w szczególności wymagania dotyczące limitów alarmów i działań oraz zarządzania nimi, zgodnie z normą ISO 14644-4?
 7. Zgodnie z normą ISO 14644-4, w jaki sposób wejście i wyjście personelu, sprzętu i materiałów jest regulowane pod względem ilości, ruchu i stosowanych środków kontroli, takich jak odkażanie i stosowanie środków ochrony osobistej?
 8. Jakie źródła zanieczyszczeń i ich dane dotyczące skrobi zostały zidentyfikowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 9. Zgodnie z normą ISO 14644-4, jakie metody testowania, pomiaru i monitorowania są stosowane w celu spełnienia kryteriów akceptacji?
 10. Czy kontrola środowiskowa pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-4 jest zapewniana przez niezależne systemy czy zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem (BMS)?
 11. Jakie są wymagania dotyczące monitorowania parametrów środowiskowych i innych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 12. Jaki jest planowany cykl życia obiektu zgodnie z normą ISO 14644-4?
 13. Jakie są cykle operacyjne i czasy wyłączenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 14. Jakie zmiany w obiekcie są oczekiwane zgodnie z normą ISO 14644-4 i muszą zostać uwzględnione w projekcie?
 15. Czy instalacja została wykonana zgodnie z normą ISO 14644-4 oraz uzgodnionymi szczegółowymi projektami i specyfikacjami?
 16. Czy role, obowiązki i działania są jasno określone i przypisane w planie budowy zgodnie z normą ISO 14644-4?
 17. Czy plan budowy zgodny z normą ISO 14644-4 obejmuje harmonogram, plan jakości i protokół dotyczący czystych metod budowy?
 18. Czy wszystkie działania wykonawcy i podwykonawcy są koordynowane przez cały czas trwania projektu zgodnie z normą ISO 14644-4?
 19. Czy odpowiedzialność za tę koordynację została określona w planie budowy zgodnie z normą ISO 14644-4?
 20. Czy harmonogram ISO 14644-4 koordynuje działania budowlane i dokumentuje harmonogram, kolejność i kluczowe etapy projektu?
 21. Czy plan jakości został opracowany zgodnie z normą ISO 14644-4 w porozumieniu z klientem i innymi odpowiednimi stronami?
 22. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 istnieją procedury identyfikacji zmian wymagających zatwierdzenia?
 23. Jak identyfikuje się i dokumentuje odchylenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 24. Zgodnie z normą ISO 14644-4, w jaki sposób ocenia się wpływ konsekwencji tych zmian i odchyleń?
 25. Kto jest odpowiedzialny za zatwierdzanie zmian, odchyleń i działań naprawczych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 26. W jaki sposób dokumentowana jest kontrola środków i informacji budowlanych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 27. Jak wygląda zarządzanie dokumentami zgodnie z normą ISO 14644-4?
 28. Czy dla projektu budowlanego uwzględniono protokół czystej konstrukcji zgodnie z normą ISO 14644-4?
 29. Czy czysty rejestr budowy zgodnie z normą ISO 14644-4 uwzględnia wszystkie działania związane z budową i montażem zarówno na miejscu, jak i poza nim?
 30. Czy wymagania dotyczące ochrony placu budowy przed wpływami zewnętrznymi są uwzględnione w protokole czystej budowy zgodnie z normą ISO 14644-4?
 31. Czy zapewniono miejsca do parkowania materiałów zgodnie z normą ISO 14644-4?
 32. Czy pomyślano o przeszkoleniu i poinstruowaniu całego personelu zakładu zgodnie z normą ISO 14644-4?
 33. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 podczas budowy przeprowadzane są regularne kontrole w celu zapewnienia zgodności z zatwierdzonym projektem?
 34. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 rysunki powykonawcze, instrukcje obsługi i wyniki przeglądu konstrukcji są dostarczane klientowi w odpowiednim czasie po zakończeniu procesu budowy?
 35. Zgodnie z normą ISO 14644-4, które testy i kontrole muszą zostać zakończone przed uruchomieniem instalacji i systemów?
 36. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 istnieją procedury uruchamiania, zatrzymywania i ponownego uruchamiania instalacji w trybie normalnym i w trybie błędu?
 37. Jakie są dopuszczalne zakresy parametrów wydajności zgodnie z normą ISO 14644-4?
 38. Czy istnieje procedura ISO 14644-4 dotycząca pracy poza szczytem i wyłączania?
 39. Zgodnie z normą ISO 14644-4, jaka procedura jest stosowana po osiągnięciu limitów alarmowych lub limitów działania?
 40. Czy istnieją informacje zgodne z normą ISO 14644-4 dotyczące działania śluz powietrznych, przejść i innych obszarów ze specjalnymi systemami wentylacji?
 41. W jaki sposób kalibracja, obsługa i konserwacja systemu monitorowania są zorganizowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 42. Czy istnieje procedura zgodna z normą ISO 14644-4 dotycząca kontroli i testów po pracach konserwacyjnych?
 43. Czy cała dokumentacja i instrukcje są przygotowywane i opracowywane krok po kroku zgodnie z normą ISO 14644-4 po zakończeniu pracy?
 44. Czy rozważono dostarczenie wymaganych informacji dotyczących uruchomienia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 45. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 projekt instalacji został ukończony przed rozpoczęciem rozruchu?
 46. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 instalacja została przekazana klientowi po zakończeniu rozruchu?
 47. Czy czynności oddania do eksploatacji zostały zaplanowane, zaplanowane, udokumentowane i zatwierdzone zgodnie z normą ISO 14644-4 przed ich wykonaniem?
 48. Czy instalacja została uruchomiona zgodnie z normą ISO 14644-4 i działa stabilnie zgodnie z uzgodnionymi parametrami wydajności?
 49. Czy przeprowadzono kontrole zgodnie z normą ISO 14644-4 w celu zapewnienia, że wszystkie parametry wydajności instalacji są zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami?
 50. Czy kontrole pomieszczeń czystych lub stref czystych zgodnie z normą ISO 14644-4 obejmowały co najmniej jeden test klasyfikacyjny zgodnie z normą ISO 14644-1?
 51. Czy czas trwania testów weryfikacyjnych zgodnie z normą ISO 14644-4 został dobrany tak, aby wykazać spójne działanie w odpowiednim zakresie roboczym?
 52. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 powód zakresu weryfikacji jest udokumentowany?
 53. Czy klient był w stanie zapewnić, zgodnie z normą ISO 14644-4, że personel posiada kwalifikacje do obsługi i konserwacji instalacji?
 54. Czy szkolenie ISO 14644-4 obejmowało odpowiednie praktyki dotyczące operacji w pomieszczeniach czystych, zarządzania energią i konserwacji?
 55. Zgodnie z normą ISO 14644-4, kto był odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia i czy zostało ono przeprowadzone i udokumentowane zgodnie ze specyfikacją?
 56. Czy przekazanie instalacji między dostawcą a klientem zostało jasno określone, uzgodnione i udokumentowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 57. Czy zgodnie z normą ISO 14644-4 dostarczono dodatkowe dokumenty podczas oddania do użytku i po oddaniu do użytku, w tym dane zebrane podczas procesu oddania do użytku?
 58. Czy dokumentacja ISO 14644-4 zawiera wytyczne i zalecenia dotyczące monitorowania parametrów wydajności i atrybutów czystości?
 59. Czy czynności konserwacyjne i ich częstotliwość zostały zdefiniowane i przeprowadzone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 60. Czy prowadzono dziennik konserwacji instalacji podczas jej uruchamiania zgodnie z normą ISO 14644-4?
 61. Czy prowadzony jest rejestr szkoleń zgodnie z normą ISO 14644-4, obejmujący treść szkolenia, identyfikację szkolenia i przeszkolonego personelu oraz datę i czas trwania szkolenia?
 62. Czy częstotliwości testów i pomiarów zostały określone w dokumentacji zgodnie z normą ISO 14644-4?
 63. Czy dokumentacja zgodna z normą ISO 14644-4 zawiera opis metod testowych i pomiarowych?
 64. Czy analizy w czasie rzeczywistym i analizy trendów zostały uwzględnione zgodnie z normą ISO 14644-4 i czy ustalono odpowiednie limity działań i alarmów?
 65. Czy wyniki z sekcji 6 są traktowane jako dane wejściowe dla sekcji projektowania?
 66. Czy projekt zgodny z normą ISO 14644-4 został uwzględniony jako integralna część strategii kontroli zanieczyszczeń?
 67. Czy strategia kontroli zanieczyszczeń obejmuje kontekst operacyjny i cykl życia pomieszczenia czystego?
 68. Czy uwzględniono kontrole techniczne, tj. kontrole obiektu i kontrole środowiskowe, zgodnie z normą ISO 14644-4?
 69. Czy uwzględniono kontrole personelu, w tym ubiór i zachowanie zgodne z procedurami i systemem zarządzania jakością?
 70. Czy czyszczenie, w tym dezynfekcja, jeśli jest wymagana, jest przeprowadzane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 71. Czy projekt pomieszczenia czystego koncentruje się przede wszystkim na kontrolach inżynieryjnych, które zapewniają dobrą kontrolę zanieczyszczeń operacyjnych?
 72. Czy wymagania określone w sekcji 6 zostały spełnione?
 73. Czy uwzględniono aspekty operacyjne pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-5?
 74. Czy podczas projektowania pomieszczenia czystego uwzględniono koncepcje kontroli zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 14644-4?
 75. Czy jesteś w stanie wykazać ciągłą kontrolę?
 76. Czy rozumiesz działania i procesy zagrożone zanieczyszczeniem oraz rodzaje zanieczyszczeń?
 77. Czy znasz źródła zanieczyszczeń, ich prawdopodobne stężenia, właściwości i skutki zgodnie z normą ISO 14644-4?
 78. Czy zidentyfikowano krytyczne punkty kontroli w pomieszczeniu czystym, które należy sprawdzić?
 79. Czy ustalono limity dozwolonych zanieczyszczeń, typ(y) i poziom(y) w każdym z tych krytycznych punktów kontroli?
 80. Czy uwzględniono inżynieryjne środki kontroli w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia, w tym izolację, segregację i hermetyzację?
 81. Czy ograniczono źródła zanieczyszczeń w kontrolowanym środowisku (materiały, sprzęt, personel w strojach do pomieszczeń czystych itp.) zgodnie z normą ISO 14644-4?
 82. Czy ograniczyłeś wprowadzanie zewnętrznych zanieczyszczeń do czystego lub kontrolowanego obszaru?
 83. Czy uwzględniono nadciśnienie, procedury wjazdu i transfer towarów?
 84. Czy zanieczyszczenia są rozcieńczane lub wypierane przez dopływ wystarczająco przefiltrowanego powietrza?
 85. Czy zanieczyszczenia są usuwane przez powietrze powrotne, powietrze wylotowe i czyszczenie powierzchni?
 86. Czy system kontroli środowiska jest wykorzystywany do utrzymywania warunków panujących w pomieszczeniach czystych w ramach uzgodnionych parametrów?
 87. Czy istnieje system lub środki monitorowania środowiska, w tym parametry, które mają być mierzone?
 88. Czy uwzględniono lokalizację, częstotliwość i czas pomiaru?
 89. Czy wiesz, jak oceniać dane i reagować na nie pod kątem ostrzeżeń i limitów działań?
 90. Czy system wentylacji lub HVAC jest uważany za krytyczny element technicznych środków kontroli zgodnie z normą ISO 14644-4?
 91. Czy wymagana ilość nawiewanego powietrza zależy od przeznaczenia pomieszczenia czystego?
 92. Czy uwzględniono koncepcje kontroli zanieczyszczeń, takie jak koncepcja podziału na strefy?
 93. Czy przemieszczanie materiałów i personelu między sąsiednimi strefami czystymi jest monitorowane w celu zminimalizowania ryzyka skażenia?
 94. Czy przestrzegana jest koncepcja kontroli zanieczyszczeń, znana jako koncepcja „pudełko w pudełku”, zgodnie z normą ISO 14644-4?
 95. Czy zinterpretowałeś diagram w trzech wymiarach, aby uwzględnić ryzyko skażenia ze wszystkich kierunków?
 96. Czy w projekcie pomieszczenia czystego zastosowano bariery fizyczne lub środki aerodynamiczne?
 97. Czy pomieszczenie czyste jest chronione przez strumień odpływowy w stosunku do sąsiednich, mniej czystych pomieszczeń?
 98. Czy rozważałeś fizyczne bariery, takie jak ściany, sufity i podłogi, aby chronić pomieszczenie czyste przed zanieczyszczeniem?
 99. Czy w celu kontroli zanieczyszczenia stosowano środki aerodynamiczne, takie jak nadciśnienie, natryski powietrzne i śluzy powietrzne?
 100. Czy uwzględniono materiały i sprzęt, które znajdują się wewnątrz pomieszczenia czystego lub mają z nim bezpośredni kontakt?
 101. Czy powierzchnie są obrabiane w sposób zapobiegający lub minimalizujący gromadzenie się cząstek i mikroorganizmów?
 102. Czy uwzględniono materiały i sprzęt, które będą wnoszone do pomieszczeń czystych?
 103. Czy stosowane detergenty i środki dezynfekujące są zgodne z proponowanymi procedurami?
 104. Czy zapewniono pracownikom specjalne szkolenie, aby upewnić się, że są świadomi celu i znaczenia kontroli zanieczyszczeń?
 105. Czy zapewniono pracownikom specjalne szkolenia, aby upewnić się, że znają i przestrzegają procedur?
 106. Czy sporządzono listę kontrolną w celu zapewnienia, że wszystkie istotne aspekty zostały wzięte pod uwagę?
 107. Czy istnieje strategia ciągłego monitorowania i poprawy kontroli zanieczyszczeń?
 108. Czy materiały zostały dobrane zgodnie z wymaganiami instalacji?
 109. Czy uwzględniono klasy czystości pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 110. Czy brane są pod uwagę inne właściwości czystości pomieszczeń czystych?
 111. Jakie metody projektowania są stosowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 112. Jak ocenia się odporność na ścieranie i uderzenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 113. Jakie metody i częstotliwości czyszczenia i odkażania są stosowane?
 114. Czy istnieją środki zapobiegające atakom chemicznym/mikrobiologicznym, wymywaniu i korozji zgodnie z normą ISO 14644-4?
 115. Jak traktowane są właściwości elektrostatyczne zgodnie z normą ISO 14644-4?
 116. Czy uwzględniono materiały odgazowujące zgodnie z normą ISO 14644-4?
 117. W jaki sposób przeprowadzane są naprawy i konserwacja zgodnie z normą ISO 14644-4?
 118. Czy recykling po wycofaniu z eksploatacji jest planowany zgodnie z normą ISO 14644-4?
 119. Czy wszystkie powierzchnie mające kontakt z nawiewanym powietrzem są sprawdzane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 120. Czy odsłonięte powierzchnie urządzeń i mebli spełniają kryteria normy ISO 14644-4?
 121. Czy zgodność chemiczna wszystkich narażonych materiałów została uwzględniona zgodnie z normą ISO 14644-4?
 122. Czy uwzględniono naprężenia chemiczne, termiczne i mechaniczne podczas pracy zgodnie z normą ISO 14644-4?
 123. Czy elastyczność, funkcjonalność, trwałość, estetyka i łatwość konserwacji są sprawdzane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 124. Czy właściwości odgazowywania zgodnie z normą ISO 14644-4 są brane pod uwagę przy wyborze materiału?
 125. Czy znane są zagrożenia związane z ładunkami i wyładowaniami elektrostatycznymi zgodnie z normą ISO 14644-4?
 126. Czy wybrano materiały, które nie generują ani nie przechowują znacznych ładunków elektrostatycznych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 127. Czy parametry temperatury i wilgotności dla kontroli ESD są określone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 128. Czy materiały ścienne, sufitowe, przestrzenne, podłogowe, drzwiowe i oszkleniowe są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami zgodnie z normą ISO 14644-4?
 129. Czy uwzględniono interakcje koloru i wykończenia powierzchni z zamierzonymi warunkami oświetlenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 130. Czy szczegóły konstrukcyjne są określone zgodnie z normą ISO 14644-4, tak aby były łatwe do czyszczenia i dezynfekcji?
 131. Czy materiały i wykończenia powierzchni spełniają ogólne wymagania normy ISO 14644-4?
 132. Czy uwzględniono środki ochrony przed ścieraniem i uderzeniami?
 133. Czy wszystkie szyby są nieotwieralne i podwójnie szklone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 134. Czy uwzględniono szczegóły konstrukcji zlicowanej zgodnie z normą ISO 14644-4 dla ościeżnic drzwiowych i innych okuć?
 135. Czy podłoga lub wykładzina podłogowa spełnia wymagania normy ISO 14644-4?
 136. Czy uwzględniono wpływ antypoślizgowych lub ściernych powierzchni podłogowych na operacje czyszczenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 137. Czy drzwi są zaprojektowane zgodnie z normą ISO 14644-4 tak, aby miały jak najmniej powierzchni poziomych?
 138. Czy zatrzaski drzwiowe z minimalnymi krawędziami i szczelinami, których nie można wyczyścić, zostały wybrane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 139. Czy klamki drzwi są zgodne z normą ISO 14644-4, są gładkie i łatwe do czyszczenia?
 140. W jaki sposób minimalizuje się zanieczyszczenie komponentów i powierzchni zgodnie z normą ISO 14644-4?
 141. Czy komponenty Dukt są testowane pod kątem szczelności zgodnie z normą ISO 14644-4 oraz czyszczone i uszczelniane po wyprodukowaniu?
 142. Czy systemy wentylacyjne są wyposażone w zmienne prędkości zgodnie z normą ISO 14644-4?
 143. Gdzie znajdują się filtry końcowe zgodne z normą ISO 14644-4?
 144. W jaki sposób wybiera się odpowiednią klasę filtra dla wszystkich etapów filtracji zgodnie z normą ISO 14644-4?
 145. Czy uzdatnianie powietrza powinno mieć dwa lub więcej etapów filtracji następujących po sobie zgodnie z normą ISO 14644-4?
 146. Czy filtry końcowe są filtrami HEPA zgodnie z normą ISO 14644-4?
 147. Czy filtry ULPA są brane pod uwagę, gdy wymagane są bardzo niskie wartości penetracji zgodnie z normą ISO 14644-4?

Układ i pytania ogólne

 1. Czy wielkość pomieszczenia czystego jest zgodna z normą ISO 14644-4 dotyczącą minimalnej wielkości?
 2. Czy duże pomieszczenia czyste są podzielone na kilka stref lub pomieszczeń zgodnie z zaleceniami normy ISO 14644-4?
 3. Czy technologia BIM jest wykorzystywana do optymalizacji układu pomieszczeń zgodnie z normą ISO 14644-4?
 4. Czy dokonano szczególnych rozważań projektowych dotyczących niebezpiecznych procesów zgodnie z normą ISO 14644-4?

Śluzy powietrzne

5. czy zainstalowano śluzy powietrzne zgodnie z normą ISO 14644-4 w celu zminimalizowania przenoszenia zanieczyszczeń?

 • Czy różnica ciśnień między pomieszczeniami jest utrzymywana przez śluzę powietrzną zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy informacje z sekcji B.3.4 są wykorzystywane do obliczania objętości powietrza i czasu dla śluzy powietrznej zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy zapewniono, że drzwi w śluzach powietrznych zgodnie z normą ISO 14644-4 nie są otwierane w tym samym czasie?
 • Czy w śluzie znajdują się przezroczyste okna lub inne systemy zgodne z normą ISO 14644-4 umożliwiające widoczność?
 • Czy w śluzie zintegrowano ławki lub inne systemy znakowania zgodne z normą ISO 14644-4?
 • Czy w przejściu używany jest odpowiedni sprzęt do odkażania zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy przejście materiału i personelu jest oddzielone zgodnie z normą ISO 14644-4?

Przebieralnie

13. Czy przebieralnia jest zgodna ze specyfikacją ISO 14644-4?

 1. Czy dostępne są wystarczające pomieszczenia dla procesów ubierania i rozbierania zgodnie z normą ISO 14644-4?
 2. Czy przechowywanie odzieży jest ponownie rozważane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 3. Czy wejścia i wyjścia są fizycznie oddzielone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 4. Czy istnieją oddzielne ścieżki dla materiałów niebezpiecznych zgodnie z normą ISO 14644-4?
 5. Czy metody i sprzęt do przechowywania odzieży są odpowiednie zgodnie z normą ISO 14644-4?
 6. Czy w przebieralni ustanowiono trzy strefy funkcjonalne zgodnie z normą ISO 14644-4?
 7. Czy wymagane cechy przebieralni zostały uwzględnione zgodnie z normą ISO 14644-4?
 8. Czy w przebieralni uwzględniono kwestie przechowywania i utylizacji odzieży zgodnie z normą ISO 14644-4?
 9. Czy dostępne są urządzenia do dezynfekcji rąk zgodnie z normą ISO 14644-4?
 10. Czy instrukcje ubierania zgodne z normą ISO 14644-4 są wyraźnie widoczne?

Układ miejsca pracy

24. Czy rozmieszczenie stanowisk pracy w pomieszczeniu czystym zostało uwzględnione zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy punkty wejścia i wyjścia oraz główne drogi ruchu są jasno określone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy wzięto pod uwagę możliwe zakłócenia wzorca przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 14644-4?

Pomieszczenia boczne i przyległe pomieszczenia czyste

27. Czy lokalizacja i integracja przestrzeni pomocniczych została uwzględniona zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy przeprowadzane są skuteczne szkolenia personelu zgodnie z normą ISO 14644-4?

Usługi komunalne i sprzęt pomocniczy

29. czy usługi komunalne są zaprojektowane i zainstalowane tak, aby nie powodować zanieczyszczenia zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy użycie rur i kabli w pomieszczeniu czystym zostało zminimalizowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy usługi w zewnętrznych obszarach usług są przekierowywane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy punkty połączeń są łatwe do czyszczenia zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy prace konserwacyjne są przeprowadzane poza pomieszczeniem czystym zgodnie z normą ISO 14644-4?

Ogólne

 1. Czy działania rozruchowe zostały zaplanowane, zorganizowane i przeprowadzone w logicznej kolejności zgodnie z normą ISO 14644-4?
 2. Czy rozruch obejmuje udokumentowane kontrole, testy i pomiary?
 3. Czy spełnione są wymagania użytkownika zgodnie z normą ISO 14644-4?

Uruchomienie wstępne

4. czy wszystkie czynności konstrukcyjne i instalacyjne zostały wykonane zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy wszystkie kanały, ściany, sufity, podłogi i armatura zostały wyczyszczone przed zainstalowaniem filtrów końcowych i/lub końcowych?
 • Czy systemy kontroli, monitorowania i automatyzacji zostały sprawdzone i przetestowane pod kątem funkcjonalności?
 • Czy systemy mechaniczne zostały funkcjonalnie sprawdzone i przetestowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy potencjalne drogi wycieku zostały sprawdzone wizualnie i uszczelnione?

Uruchomienie

9. czy wszystkie usługi mechaniczne i elektryczne, sprzęt i systemy zostały uruchomione zgodnie z normą ISO 14644-4?

 1. Czy systemy i urządzenia zostały prawidłowo uruchomione, a ich parametry operacyjne ustalone?
 2. Czy istnieje udokumentowany zestaw danych testowych i powiązany raport z testów?
 3. Czy testy były przeprowadzane wystarczająco długo, aby wykazać stałą wydajność?

Ogólne

13. Czy przeprowadzono szczegółowe kontrole i testy instalacji zgodnie z normą ISO 14644-4?

Weryfikacja operacyjna

14. Czy funkcja i czas blokady drzwi zostały przetestowane zgodnie z normą ISO 14644-4?

 1. Czy przepływ objętościowy nawiewanego powietrza został przetestowany w systemach z nie jednokierunkowym przepływem powietrza?
 2. Czy sprawdzono spadki ciśnienia w systemach wentylacyjnych?
 3. Czy różnice ciśnień w pomieszczeniu zostały sprawdzone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 4. Czy przeprowadzono test szczelności filtra HEPA na miejscu?
 5. Czy sprawdzono zużycie energii i ocenę wydajności?

Weryfikacja wydajności

20. Czy klasyfikacja czystości powietrza według stężenia cząstek została przeprowadzona zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy czystość powierzchni w krytycznych punktach kontrolnych została zbadana pod kątem stężenia cząstek?
 • Czy czystość powietrza w krytycznych punktach kontroli została zweryfikowana za pomocą stężenia chemicznego zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy czystość powierzchni w krytycznych punktach kontrolnych została sprawdzona za pomocą stężenia chemicznego?
 • Czy przetestowano współczynnik separacji cząstek?
 • Czy czas odzyskiwania cząstek unoszących się w powietrzu w systemach z bezkierunkowym przepływem powietrza został przetestowany zgodnie z normą ISO 14644-4?

Dokumentacja rozruchowa

26. Czy raporty z rozruchu, w tym z rozruchu wstępnego i oddania do eksploatacji, zostały udokumentowane i zatwierdzone zgodnie z normą ISO 14644-4?

 • Czy dokumentacja obejmuje dokumentację kompletacji i testów dostawcy?
 • Czy dołączone są certyfikaty kalibracji używanych przyrządów?
 • Czy wszystkie wyniki uruchomienia i weryfikacji są dokumentowane zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy weryfikacja zgodności ze specyfikacją została potwierdzona?
 • Czy dokumentacja zawiera informacje o raportach z testów zgodnie z normą ISO 14644?
 • Czy wszystkie systemy i urządzenia zostały wizualnie sprawdzone przed uruchomieniem?
 • Czy wszystkie procedury i protokoły zostały przetestowane i potwierdzone zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy rozważono alternatywne strategie, aby osiągnąć te same cele zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy wszystkie wymagania i normy ISO 14644-4 były przestrzegane i spełnione w całym procesie rozruchu?
 • Czy wszystkie wyniki zostały udokumentowane i przeanalizowane w celu zapewnienia spełnienia wymagań normy ISO 14644-4?
 • Czy wszystkie systemy, urządzenia i procesy zostały odpowiednio skalibrowane i przetestowane przed uruchomieniem zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy podczas procesu rozruchu przestrzegano wszystkich odpowiednich norm i najlepszych praktyk zgodnie z normą ISO 14644-4?
 • Czy zapewniono prawidłową integrację i funkcjonowanie wszystkich systemów i procesów?
 • Czy zapewniono, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani zgodnie z normą ISO 14644-4?

ISO 14644-5: Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 5: Eksploatacja

 1. Czy istnieje zdefiniowany system procedur operacyjnych zgodnie z normą ISO 14644-5?
 2. Czy istnieje lista czynników ryzyka, która identyfikuje obszary, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia procesu?
 3. Czy ustanowiono system monitorowania tych zagrożeń zgodnie z normą ISO 14644-5?
 4. Czy istnieje system szkoleń dla personelu w zakresie procedur obowiązujących w pomieszczeniach czystych?
 5. Czy zgodnie z normą ISO 14644-5 określono metodę monitorowania zgodności z tymi procedurami szkoleniowymi?
 6. Czy zgodnie z normą ISO 14644-5 prowadzony jest system dokumentacji w celu wykazania, że personel został odpowiednio przeszkolony?
 7. Czy istnieją udokumentowane procedury obsługi, konserwacji i monitorowania mechaniki pomieszczeń czystych (patrz ISO 14644-4)?
 8. Czy wszystkie działania zmieniające, rozszerzające lub dodające pomieszczenia czyste są planowane zgodnie z normą ISO 14644-5 i obejmują wszystkie odpowiednie osoby?
 9. Czy istnieje system zgodny z normą ISO 14644-5, który promuje i egzekwuje bezpieczeństwo personelu w pomieszczeniach czystych?
 10. Czy odzież do pomieszczeń czystych chroni środowisko i produkty przed zanieczyszczeniem zgodnie z normą ISO 14644-5?
 11. Czy tkaniny odzieży do pomieszczeń czystych są wykonane z materiałów zapobiegających zanieczyszczeniu?
 12. Czy częstotliwość wymiany odzieży do pomieszczeń czystych została określona zgodnie z normą ISO 14644-5?
 13. Czy odzież wielokrotnego użytku do pomieszczeń czystych jest regularnie przetwarzana w celu usunięcia zanieczyszczeń?
 14. Czy procedury czyszczenia i przetwarzania odzieży są określone zgodnie z normą ISO 14644-5?
 15. Czy odzież do pomieszczeń czystych jest transportowana i przechowywana w sposób minimalizujący jej zanieczyszczenie?
 16. Czy odzież do pomieszczeń czystych opuszcza obszar przechowywania i pomieszczenie czyste tylko w określonych celach zgodnie z normą ISO 14644-5?
 17. Czy odzież do pomieszczeń czystych jest zakładana i zdejmowana w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia?
 18. Czy istnieją procedury ponownego użycia odzieży, które minimalizują zanieczyszczenie zgodnie z normą ISO 14644-5?
 19. Czy zapewniono, że do pomieszczenia czystego nie dostaną się żadne przedmioty nieodpowiednie zgodnie z normą ISO 14644-5?
 20. Czy personel został przeszkolony w zakresie kwestii higienicznych związanych z pracą w pomieszczeniach czystych zgodnie z normą ISO 14644-5?
 21. Czy istnieje polityka dotycząca biżuterii, kosmetyków i innych materiałów, które mogą powodować zanieczyszczenie?
 22. Czy personel pomieszczeń czystych został przeszkolony w zakresie minimalizacji zanieczyszczeń?
 23. Czy pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 14644-5 w odniesieniu do wszystkich znanych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa?
 24. Czy zapewniono, że cały sprzęt jest czyszczony lub odkażany zgodnie z normą ISO 14644-5 przed wprowadzeniem go do pomieszczenia czystego?
 25. Czy ustanowiono procedury wprowadzania sprzętu do kontrolowanego środowiska w celu zapewnienia niezbędnego czyszczenia?
 26. Czy instalacje sprzętu są planowane i przeprowadzane w taki sposób, aby nie miały wpływu na pomieszczenia czyste?
 27. Czy procedury konserwacji, naprawy i kalibracji są przeprowadzane w sposób minimalizujący zanieczyszczenie pomieszczeń czystych?
 28. Czy wszystkie materiały i sprzęt mobilny są odpowiednie dla poziomu czystości pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-5?
 29. Czy istnieją procedury zapewniające, że materiały i sprzęt mobilny wnoszone do pomieszczeń czystych nie są zanieczyszczone?
 30. Czy przestrzegane są procedury zgodne z normą ISO 14644-5, które minimalizują ilość materiałów przechowywanych w pomieszczeniach czystych?
 31. Czy z materiałami przechowywanymi w pomieszczeniach czystych postępuje się zgodnie z ustalonymi procedurami i, w razie potrzeby, przechowuje się je w magazynach ochronnych?
 32. Czy wszystkie odpady są zbierane, identyfikowane i usuwane zgodnie z ustalonymi procedurami ISO 14644-5?
 33. Czy określone metody i procedury czyszczenia pomieszczeń czystych są zdefiniowane zgodnie z normą ISO 14644-5?
 34. Czy te procedury czyszczenia ISO 14644-5 są regularnie przestrzegane w celu utrzymania powierzchni pomieszczeń czystych na akceptowalnym poziomie czystości?
 35. Czy istnieje personel zdefiniowany zgodnie z normą ISO 14644-5, który jest odpowiedzialny za operację czyszczenia?
 36. Czy personel odpowiedzialny za sprzątanie został przeszkolony zgodnie z normą ISO 14644-5 w zakresie wykonywania tego zadania?
 37. Czy istnieją harmonogramy czyszczenia zdefiniowane zgodnie z normą ISO 14644-5?
 38. Czy te harmonogramy czyszczenia są przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością, aby zapewnić osiągnięcie określonych poziomów czystości zgodnie z normą ISO 14644-5?
 39. Czy regularnie przeprowadzane są odpowiednie testy zanieczyszczenia zgodnie z normą ISO 14644-5 w celu zapewnienia, że pomieszczenia czyste są utrzymywane na określonych poziomach?
 40. Czy przeprowadzono ocenę zgodnie z normą ISO 14644-5 w celu zidentyfikowania procedur czyszczenia, które mogą stanowić zagrożenie dla produktów lub procesów podczas ich wykonywania?
 41. Czy dokonano ustaleń zgodnie z normą ISO 14644-5 w celu usunięcia lub zakrycia prac w toku przed rozpoczęciem czyszczenia?
 42. Czy określone procedury i techniki czyszczenia są zdefiniowane zgodnie z normą ISO 14644-5 dla nieuniknionych wypadków lub awarii systemu, które mogą spowodować zanieczyszczenie?
 43. Czy te specjalne procedury czyszczenia zgodne z normą ISO 14644-5 uwzględniają zagrożenia dla pomieszczeń czystych, produktów, procesów lub personelu?
 44. Czy norma ISO 14644-5 zapewnia podjęcie natychmiastowych środków czyszczących w przypadku awarii systemu lub wypadków?
 45. Czy zgodnie z normą ISO 14644-5 przeprowadzane są regularne przeglądy i aktualizacje procedur czyszczenia w celu utrzymania ich skuteczności?
 46. Czy materiały i sprzęt czyszczący są regularnie sprawdzane pod kątem skuteczności zgodnie z normą ISO 14644-5?
 47. Czy personel sprzątający jest regularnie szkolony zgodnie z normą ISO 14644-5 w celu zapewnienia najlepszych praktyk w zakresie sprzątania pomieszczeń czystych?

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close