Kwalifikacja IQ OQ PQ

Kwalifikacja IQ OQ PQ

Cel i zakres przewodnika IQ OQ PQ  

Celem niniejszego przewodnika jest określenie sposobu przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) oraz opracowywania dokumentacji związanej z kwalifikacją aparatury fizykochemicznej oraz urządzeń laboratoryjnych. Kwalifikacji IQ OQ PQ podlega krytyczna aparatura fizykochemiczna oraz urządzenia laboratoryjne stosowane w pracach analitycznych i badawczych, na której prowadzony jest proces pomiarowy (lub inne działania wspomagające proces pomiarowy) mające istotny wpływ na ocenę ilości, jakości lub tożsamości materiału badanego, w sposób bezpośredni lub pośredni. Niniejszy przewodnik może znaleźć szczególne zastosowanie w laboratoriach analitycznych i badawczych wykonujących badania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych na rzecz firm działających w standardzie GMP (branża farmaceutyczna i kosmetyczna).

Definicje

Kwalifikacja instalacyjna IQ – jest to formalnie udokumentowana weryfikacja, mająca na celu udowodnienie, że sposób zainstalowania aparatury jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zatwierdzonym projektem (wymaganiami) użytkownika i zaleceniami jej producenta. Kwalifikacja operacyjno-sprawnościowa OQ/PQ – jest to formalnie udokumentowana weryfikacja mająca na celu udowodnienie, że w rzeczywistych warunkach dana aparatura działa według zdefiniowanych kryteriów i zgodnie z przewidzianymi specyfikacjami, a proces pomiarowy jest powtarzalny i zapewnia uzyskanie prawidłowych wyników oznaczeń.

Specyfikacja Wymagań Użytkownika URS – pisemny dokument sporządzony przez przyszłego użytkownika, w którym definiuje się potrzeby w postaci sformułowanych funkcji użytkowych oraz posiadanych ograniczeń. URS jest istotnym dokumentem wykorzystywanym w procesie opracowywania testów IQOQPQ.

Użytkownik bezpośredni – osoba odpowiedzialna za eksploatację aparatu tj, kierownik komórki, w której stosowany jest dany aparat/urządzenie podlegające wymogowi kwalifikacji IQOQPQ.

Operator – pracownik obsługujący aparat/urządzenie, przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznej pracy aparatu.

Osoba przeprowadzająca kwalifikację IQ OQ PQ – osoba wyznaczona przez użytkownika bezpośredniego, przeszkolona w zakresie zasad prowadzenia kwalifikacji IQOQPQ, realizująca wszystkie zalecenia szczegółowego planu kwalifikacji danego aparatu/urządzenia lub osoba uprawniona, certyfikowana przez producenta, przeprowadzająca kwalifikację IQ OQ PQ z ramienia producenta/dostawcy zgodnie z wcześniej dostarczonymi i zatwierdzonymi procedurami.

Plan kwalifikacji IQOQPQ aparatury fizykochemicznej – szczegółowy plan kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej aparatury fizykochemicznej lub urządzeń laboratoryjnych.

Raport z kwalifikacji IQOQPQ aparatury fizykochemicznej – wypełnione załączniki do planu kwalifikacji aparatury fizykochemicznej lub urządzeń laboratoryjnych oraz podsumowanie (wnioski) z przeprowadzonej kwalifikacji.

Odpowiedzialności w trakcie kwalifikacji IQ OQ PQ

Użytkownik bezpośredni lub osoba odpowiedzialna:

 • przygotowuje Specyfikację Wymagań Użytkownika (URS) w przypadku zakupu aparatu, przyjmuje aparaturę, przygotowuje i sprawdza plan kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej (IQOQPQ), 
 • sprawdza plan kwalifikacji instalacyjnej oraz operacyjno-sprawnościowej w przypadku kwalifikacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne, realizuje kwalifikację i sporządza raporty z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno-sprawnościowej, 
 • przeprowadza działania wyjaśniające i korygujące oraz rejestruje wszystkie zmiany, terminowo realizuje rekwalifikację, 
 • sprawdza raporty z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno – sprawnościowej,
 • przygotowuje „Podsumowanie kwalifikacji aparatury fizykochemicznej”, przygotowuje instrukcję obsługi aparatu i instrukcję konserwacji zapobiegawczej aparatu.

Kierownik Działu Technicznego lub Działu Utrzymania Ruchu:

 • sprawdzenie Specyfikacji Wymagań Użytkownika, 
 • nadzór przyjęcia aparatury, 
 • sprawdzenie Głównego planu kwalifikacji aparatury fizykochemicznej i urządzeń laboratoryjnych, szczegółowych planów kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej IQOQPQ oraz raportów z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno – sprawnościowej IQOQPQ o ile pracownik tego działu brał udział w kwalifikacji aparatury oraz w ewentualnych działaniach wyjaśniających po uzyskaniu negatywnego wyniku kwalifikacji/testu, 
 • sprawdzenie/kalibrację czujników będących na wyposażeniu kwalifikowanej aparatury terminowe skierowanie aparatury do legalizacji, uwierzytelnienia lub wzorcowania, 
 • konserwację bieżącą i planową, 
 • sprawdzenie instrukcji obsługi i instrukcji konserwacji zapobiegawczej aparatu, 
 • naprawy i postępowanie z aparaturą niesprawną.

Departament Zapewnienia Jakości:

 • sprawdza Główny plan kwalifikacji aparatury fizykochemicznej i urządzeń laboratoryjnych, szczegółowe plany kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej IQ OQ PQ oraz raporty z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno-sprawnościowej IQ OQ PQ, 
 • sprawdza plany kwalifikacji instalacyjnej IQ oraz operacyjno-sprawnościowej OQ/PQ w przypadku kwalifikacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne, 
 • sprawdza Specyfikację Wymagań Użytkownika.

Szef lub Kierownik jednostki organizacyjnej w zależności od lokalizacji aparatu/urządzenia  

 • sprawdza Główny plan kwalifikacji aparatury fizykochemicznej i urządzeń laboratoryjnych oraz odpowiada za jego wdrożenie, 
 • zatwierdza instrukcję obsługi i instrukcję konserwacji zapobiegawczej aparatu, 
 • zatwierdza szczegółowy plan kwalifikacji aparatury fizykochemicznej oraz raporty z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno-sprawnościowej, 
 • zatwierdza plany kwalifikacji instalacyjnej oraz operacyjno-sprawnościowej w przypadku kwalifikacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości lub osoba przez niego wyznaczona:

 • zatwierdza Główny plan kwalifikacji aparatury fizykochemicznej i urządzeń laboratoryjnych .

Dyrektor jednostki organizacyjnej w zależności od lokalizacji aparatu/urządzenia lub osoba przez niego wyznaczona:

 • zatwierdza Specyfikacje Wymagań Użytkownika.

Postępowanie podczas kwalifikacji IQ OQ PQ urządzeń

Opracowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika

Po uzyskaniu akceptacji na zakup danego aparatu użytkownik bezpośredni lub osoba przez niego wyznaczona opracowuje Specyfikację Wymagań Użytkownika. Specyfikacja Wymagań Użytkownika powinna zawierać następujące elementy: przeznaczenie aparatu (określenie przyszłych funkcji urządzenia), cel zakupu urządzenia (założenia i cele inwestycyjne), mierzalne lub możliwe do określenia wymagania i parametry techniczne, ograniczenia dotyczące lokalizacji (dostępność mediów, ograniczenia gabarytowe itp ), zagadnienia dotyczące dokumentacji (wymagane przez użytkownika certyfikaty, wzory planów i raportów kwalifikacji IQ, OQ, PQ, instrukcje obsługi w języku polskim), sposób dostarczenia i serwisowania urządzenia (czas reakcji i interwencji serwisu) oraz przeszkolenia operatorów aparatu/urządzenia. Opracowaną Specyfikację Wymagań Użytkownika (URS) należy przekazać w celu sprawdzenia i ewentualnego skorygowania bezpośredniemu przełożonemu osoby opracowującej, Kierownikowi Działu Technicznego oraz Pionowi Zapewnienia Jakości, a następnie do zatwierdzenia Szefowi lub Kierownikowi jednostki organizacyjnej w zależności od lokalizacji aparatu/urządzenia. Kopię niekontrolowaną Specyfikacji Wymagań Użytkownika należy przekazać do działu realizującego zakup urządzenia. Format i dystrybucja Specyfikacji Wymagań Użytkownika muszą być zgodne z wewnętrznymi procedurami laboratorium.

Przeprowadzenie kwalifikacji IQ OQ PQ aparatury przez użytkownika

Kwalifikacja instalacyjna IQ

Celem kwalifikacji instalacyjnej jest wykazanie kompletności wszystkich modułów/części aparatu i sprawdzenie prawidłowości zainstalowania aparatury/urządzenia zgodnie z wymaganiami postawionymi w specyfikacji wymagań użytkownika oraz skompletowanie i sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Kwalifikację instalacyjną IQ należy przeprowadzić wypełniając na bieżąco kolejne punkty planu kwalifikacji. Dane osób przeprowadzających kwalifikację IQ i datę rozpoczęcia kwalifikacji należy wpisać do protokołu kwalifikacji. Jeżeli kwalifikacja instalacyjna nie zostanie pozytywnie zakończona, nie można realizować kolejnych etapów kwalifikacji tj. kwalifikacji OQ/PQ.

Lista zamówionych i otrzymanych części

Osoba przeprowadzająca kwalifikację IQ sprawdza czy otrzymane części aparatury dostarczono w stanie nieuszkodzonym i zgodne ze złożonym zamówieniem. Części należy wpisać do odpowiedniej karty testowej IQ. Ewentualne części zamienne, o ile zostały dostarczone, również należy uwzględnić w powyższym spisie. Jeżeli dostępna jest oferta, zamówienie, szczegółowy spis otrzymanych części aparatury („check list”) oraz protokół odbioru/przyjęcia, należy dołączyć je do raportu z kwalifikacji instalacyjnej.

Lista certyfikatów

Osoba przeprowadzająca kwalifikację IQ sprawdza czy producent dostarczył odpowiednie certyfikaty i raporty fabryczne dla danego typu i numeru seryjnego aparatu. Dla wag analitycznych, wagosuszarek, polarymetrów i refraktometrów przepisy metrologiczne wymagają prawnej kontroli metrologicznej, tzn. zatwierdzenia typu oraz świadectwa legalizacji. Należy wypełnić odpowiednią tabelę protokołu kwalifikacji, a powyższe dokumenty dołączyć do raportu z kwalifikacji instalacyjnej.

Sprawdzenie środowiska pracy aparatu

Należy zweryfikować otoczenie pracy aparatu wypełniając odpowiednią kartę testu IQ. Do sprawdzenia należy użyć certyfikowanych przyrządów pomiarowych, których kopie certyfikatów należy załączyć do raportu z kwalifikacji instalacyjnej.

Kompletność i prawidłowość instalacji

Osoba przeprowadzająca kwalifikację IQ sprawdza, czy aparat zainstalowany jest zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami użytkownika. Wynik testu należy udokumentować w części IQ kwalifikacji.

Lista procedur i instrukcji

Osoba przeprowadzająca kwalifikację IQ sprawdza czy producent dostarczył instrukcję obsługi aparatu w języku polskim (lub instrukcje w przypadku budowy modułowej aparatu). Użytkownik bezpośredni lub osoba przez niego wyznaczona opracowuje Instrukcję Obsługi oraz instrukcję „Konserwacji zapobiegawczej aparatury fizykochemicznej” (o ile jest to konieczne). Wszystkie dokumenty należy wpisać do odpowiedniej karty testu IQ.

Dzienniki urządzeń

Użytkownik bezpośredni przygotowuje dziennik pracy urządzenia oraz dziennik konserwacyjno-naprawczy zgodnie z obowiązującą w danym dziale procedurą. Opracowane dokumenty należy wymienić w karcie testu IQ. Dla wag, wagosuszarek, pH-metrów, biuret cyfrowych, konduktometrów i aparatów do oznaczania temperatury topnienia nie wymaga się prowadzenia dzienników pracy, dla tych aparatów prowadzone są dzienniki sprawdzania i kalibracji, natomiast dla pieców, suszarek, zmywarek i lodówek zamiast prowadzenia dzienników pracy prowadzone są dzienniki sprawdzania. Dla tych aparatów możliwe jest przygotowanie jednego zbiorczego dziennika konserwacyjno-naprawczego.

Kryteria akceptacji w kwalifikacji instalacyjnej IQ  

 • Wszystkie otrzymane części aparatury dostarczono w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze złożonym zamówieniem, 
 • użytkownik posiada wszystkie wymagane certyfikaty i świadectwa, 
 • aparat/urządzenie jest zainstalowany zgodnie z założeniami specyfikacji wymagań użytkownika oraz zaleceniami producenta oraz umożliwia pracę w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami BHP 
 • wszystkie procedury i instrukcje są dostępne i aktualne, 
 • pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zagadnień zawartych w odpowiednich procedurach i instrukcjach, 
 • „Dziennik pracy aparatu” jest założony zgodnie z obowiązującą w danym dziale instrukcją,
 • „Dziennik konserwacyjno-naprawczy aparatu” jest założony zgodnie z obowiązującą w danym dziale instrukcją.

Podsumowanie kwalifikacji instalacyjnej IQ

Podsumowanie IQ musi zakończyć się wnioskiem czy kwalifikacja została zakończona pozytywnie czy nie. Wszelkie niezgodności, błędy w dokumentacji, należy zidentyfikować i udokumentować oraz podjąć odpowiednie działania wyjaśniające. Podjęte działania wyjaśniające należy udokumentować wypełniając „Protokół postępowania wyjaśniającego”. Protokół zaakceptowany przez Szefa lub Kierownika jednostki organizacyjnej, w zależności od lokalizacji aparatu/urządzenia, należy załączyć do raportu. Po zakończonej pozytywnie kwalifikacji instalacyjnej aparat jest gotowy do przeprowadzenia kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej (OQ/PQ).

Kwalifikacja operacyjno – sprawnościowa OQ/PQ

Kwalifikacja OQ/PQ jest procesem, podczas którego ocenia się sprawność aparatu/urządzenia testując jego krytyczne funkcje oraz sprawdza się czy aparat/urządzenie (poszczególne moduły) pracuje zgodnie z deklarowaną specyfikacją i założonymi przez użytkownika kryteriami akceptacji.

Kwalifikację OQ/PQ wykonuje osoba wyznaczona przez użytkownika bezpośredniego w obecności pracownika Działu Technicznego (jeżeli wymagają tego testy – określa to szczegółowy plan kwalifikacji aparatury), testując aparat zgodnie ze szczegółowym planem kwalifikacji aparatury.

Testy OQ/PQ

Należy wytypować krytyczne parametry aparatu, które należy sprawdzić oraz zdefiniować testy i metody kontroli. Podczas określania rodzaju testów OQ/PQ i metod weryfikacji należy brać pod uwagę testy i metody określone w ostatniej edycji Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej. Należy opisać niezbędne materiały i środki do przeprowadzenia kwalifikacji OQ/PQ. Jeżeli do kwalifikacji wymagane są materiały odniesienia (wzorce, urządzenia weryfikujące), przed przystąpieniem do kwalifikacji należy upewnić się czy określone materiały są dostępne i czy posiadają ważne certyfikaty/świadectwa wzorcowania. Podczas ustalania częstotliwości rekwalifikacji oraz testów weryfikacyjnych należy brać pod uwagę krytyczność danego testu oraz możliwość wystąpienia danej usterki (analiza częstotliwości napraw i serwisowania danego urządzenia/modułu), a także obciążenie w postaci roboczogodzin.  

Wykonanie testów OQ PQ i sporządzenie raportu

Testy OQ PQ należy przeprowadzać zgodnie z ustalonym planem, a uzyskane wyniki porównać z przyjętymi kryteriami akceptacji. Na podstawie otrzymanych wyników z przeprowadzonych testów przygotować raport z kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej. Testowane parametry i uzyskane wyniki testów muszą spełnić kryteria akceptacji podane w szczegółowych planach kwalifikacji. Gdy testy są przeprowadzane w oparciu o certyfikowane wzorce to uzyskane wyniki na aparaturze muszą mieścić się w zakresie deklarowanym w certyfikacie wzorców. W przypadku pojawienia się w trakcie prowadzenia testu niezgodności lub w wypadku niespełnienia kryteriów akceptacji należy wypełnić „Kartę Niezgodności” oraz rozpocząć procedurę wyjaśniającą. W wypadku wystąpienia niezgodności podczas pierwszej kwalifikacji aparatu/urządzenia w danej lokalizacji należy ograniczyć się ogólnego opisu niezgodności. W wypadku, gdy uzyskano negatywny wynik testu podczas rewalifikacji lub okresowej weryfikacji wskazań należy przeprowadzić pełen program działań wyjaśniających, z uwzględnieniem wpływu negatywnego wyniku testu na prawidłowość wykonania wcześniejszych analiz rutynowych.

Podsumowanie kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej OQ PQ

Podsumowanie OQ PQ musi zakończyć się wnioskiem czy kwalifikacja operacyjno-sprawnościowa została zakończona pozytywnie czy nie. Każdy przypadek niespełnienia kryteriów akceptacji powoduje negatywny wynik kwalifikacji OQ/PQ, Podjęte działania wyjaśniające należy udokumentować wypełniając „Protokół Niezgodności”. Protokół zaakceptowany przez Szefa lub Kierownika jednostki organizacyjnej, w zależności od lokalizacji aparatu, należy załączyć do raportu z kwalifikacji.

Oznakowanie urządzenia

Po zakończeniu kwalifikacji iq oq pq, zależnie od jej wyniku aparat/urządzenie należy odpowiednio oznaczyć oklejając go naklejką zawierającą następujące informacje: o wynik kwalifikacji (pozytywny / negatywny); o nazwę, typ i numer identyfikacyjny lub numer seryjny aparatu; numer planu kwalifikacji aparatury zgodnie z którym przeprowadzono kwalifikację; o datę przeprowadzenia kwalifikacji; datę ważności kwalifikacji. Jeżeli kwalifikację przerwano w wyniku uzyskania negatywnego wyniku testu lub aparat/urządzenie oczekuje na kwalifikację należy go natychmiast oznaczyć, uniemożliwiając tym samym pracę z jego wykorzystaniem.

Podsumowanie kwalifikacji aparatury fizykochemicznej

Po zakończeniu prac w ramach kwalifikacji (zakończeniu ewentualnych działań wyjaśniających) osoba wyznaczona przez Szefa lub Kierownika jednostki organizacyjnej, w zależności od lokalizacji aparatu, przeprowadza końcowy i kompletny przegląd dokumentacji w celu skontrolowania czy zrealizowane zostały wszystkie założenia planu i czy przebieg kwalifikacji odbywał się bez zakłóceń. Po zakończonej weryfikacji wyników przygotowuje podsumowanie kwalifikacji obejmujące rodzaj przeprowadzonych testów (streszczenie), wnioski końcowe o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu kwalifikacji. Pozytywne przeprowadzenie kwalifikacji IQ i OQ/PQ jest podstawą do rozpoczęcia pracy na aparaturze.

Zasady opracowywania planów i raportów kwalifikacji IQ OQ PQ

Plan kwalifikacji aparatury fizykochemicznej „Plan kwalifikacji IQ OQ PQ aparatury fizykochemicznej” powinien: jasno określać cele i zakres kwalifikacji, wyznaczyć osoby odpowiedzialne oraz zdefiniować zakres ich odpowiedzialności, przedstawić szczegółowy sposób postępowania zgodnie z niniejszym przewodnikiem, zaproponować strukturę raportu (w postaci załączników), posiadać niepowtarzalne oznaczenie.

„Plany kwalifikacji IQ OQ PQ aparatury fizykochemicznej” są sprawdzane i zatwierdzane przez odpowiednie osoby w organizacji. Dystrybucja „Planów kwalifikacji IQ QO PQ aparatury fizykochemicznej” odbywa się zgodnie procedurą nadzoru nad dokumentacją. Jeżeli w trakcie realizacji planu kwalifikacji pojawił się błąd lub istnieje konieczność aktualizacji planu to należy przygotować nową edycję dokumentu.

Raport z kwalifikacji IQ OQ PQ aparatury fizykochemicznej „Raport z kwalifikacji instalacyjnej” stanowi wypełniony plan kwalifikacji IQ. „Raport z kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej” stanowią wypełniane na bieżąco załączniki do szczegółowego „Pianu kwalifikacji OQ aparatury fizykochemicznej”. Jakiekolwiek uzupełniające dane, jak wydruki i zapisy z testów powinny być dołączone do raportu z kwalifikacji. Raporty z kwalifikacji aparatury fizykochemicznej są sprawdzane i zatwierdzane przez odpowiednie osoby zgodnie z procedurą kwalifikacji/walidacji.  

Rekwalifikacja

Po każdej zmianie lokalizacji aparatu należy wykonać rekwalifikację instalacyjną zgodnie z niniejszym przewodnikiem oraz zgodnie ze szczegółowym planem kwalifikacji aparatury fizykochemicznej. Szczegółowe plany kwalifikacji aparatury fizykochemicznej muszą zdefiniować zasady rekwalifikacji dla danego aparatu uwzględniając przyczyny i częstotliwość.

Przeprowadzenie kwalifikacji IQ OQ PQ przez producenta urządzenia

W przypadku niedostatecznej znajomości urządzenia lub braku odpowiedniej aparatury pomiarowej użytkownik bezpośredni zleca w Specyfikacji Wymagań Użytkownika przeprowadzenie kwalifikacji IQ i/iub OQ PQ partnerowi zewnętrznemu – dostawcy. Dostawca usług związanych z kwalifikacją IQ i/lub OQ/PQ musi być wcześniej zaakceptowany zgodnie z odpowiednią procedurą przez Pion Zapewnienia Jakości. Dostawca zapewnia plany kwalifikacji IQ i/lub OQ/PQ, zgodnie z którymi uprawniona osoba posiadająca certyfikat producenta realizuje kwalifikację przy użyciu certyfikowanej aparatury pomiarowej i wzorców w obecności osoby wyznaczonej przez użytkownika, pracownika Działu Technicznego. Jeżeli dostawca dostarcza tylko plan kwalifikacji operacyjno – sprawnościowej OQ/PQ, kwalifikację instalacyjną należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym przewodnikiem. Użytkownik bezpośredni nadzoruje przebieg kwalifikacji IQ OQ PQ oraz odpowiada za jej przeprowadzenie i przygotowanie raportu z kwalifikacji, instrukcji obsługi i konserwacji zapobiegawczej aparatu oraz „Dziennika pracy aparatu” i „Dziennika konserwacyjno – naprawczego aparatu”. Osoba wyznaczona przez Szefa lub Kierownika jednostki organizacyjnej, w zależności od lokalizacji aparatu, wraz z użytkownikiem bezpośrednim sprawdza w obecności pracownika serwisu raport z kwalifikacji instalacyjnej i operacyjno – sprawnościowej. Raport jest zatwierdzany przez Szefa lub Kierownika jednostki organizacyjnej, w zależności od lokalizacji aparatu.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close