Test integralności filtrów HEPA

Test integralności filtrów HEPA

Cel i metoda pomiaru integralności filtrów HEPA

Badanym obiektem w teście integralności filtrów jest filtr HEPA, przez który przepływa powietrze. Celem tego badania jest określenie integralności materiału filtracyjnego filtra HEPA. Metoda pomiaru oparta jest na następującej zasadzie: do strugi powietrza nad filtrem za pomocą generatora aerozolu dodawana jest znaczna ilość cząstek stałych (aerozol DEHS). Następnie za pomocą laserowego licznika cząstek mierzona jest przeciętna ilość cząstek stałych zawartych w jednostce objętości powietrza nad i pod filtrem. W teście badania integralności filtra HEPA, weryfikuje się czy w filtrze występuje przeciek powyżej założonej wartości (np. 0,01% lub 0,1%). Test wykonuje się przed określeniem klasy czystości pomieszczenia.

Zastosowanie badania integralności filtrów a stan pomieszczenia czystego i instalacji HVAC

Badaniom integralności poddawane są filtry HEPA i ULPA. W przypadku pomiarów wykonywanych w pomieszczeniach czystych, mogą one być w stanie:

 • po wybudowaniu – pomieszczenie jest wykończone, wszystkie instalacje są wykonane, sprawne, nie ma tylko zainstalowanego wyposażenia ani personelu roboczego,
 • w czasie spoczynku – pomieszczenie jest wykończone, wszystkie instalacje są wykonane, sprawne, zainstalowane jest wyposażenie, które może działać lub działa nie ma jednak personelu roboczego.    

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania badań integralności filtrów

Ze względu na usytuowanie filtrów HEPA przy wykonywaniu pomiarów integralności należy korzystać zdrabiny lub rusztowania. Należy zachować środki ostrożności przewidziane w przepisach BHP. Osoba wykonująca pomiary musi być odpowiednio przeszkolona. Należy unikać bezpośredniego wdychania aerozolu DEHS.

Założenia badania integralności filtrów

Badania integralności filtrów HEPA wykonywane są po zamontowaniu filtrów HEPA w skrzynkach mocowania filtrów. Nie jest często możliwe ustawienie generatora aerozolu bezpośrednio w miejscu pomiaru. Generator aerozolu umieszcza się w centrali klimatyzacyjnej.

Ponieważ odległość od centrali do filtrów HEPA jest różna, wymaga się odczekania 20 minut od momentu włączenia centrali i generatora aerozolu, w celu ustabilizowania się przepływu powietrza oraz dopłynięcia cząstek aerozolu do odległych miejsc układu.

Pomiar ilości cząstek w powietrzu nad filtrem odbywa się w trudnych warunkach, należy więc zwrócić szczególną uwagę na czystość miernika i urządzeń pomocniczych.

Wyposażenie potrzebne do wykonania testu

Główne przyrządy pomiarowe:

 • laserowy miernik ilości cząstek stałych który gwarantuje rozróżniane cząstek o średnicach 0.3 , 0.5 , 1.0, 3.0, 5.0 i 10 mikrometra i określa ich zawartość ilościową w jednostce objętości.

Przyrządy pomocnicze:

 • generator aerozolu,
 • aluminiowe rusztowanie na kółkach,
 • dilluter aerozolu do zmiany zakresu pomiaru stężenia ilości cząstek stałych zawartych w powietrzu,
 • monodyspersyjny roztwór DEHS,
 • folia PCW,
 • taśma samoprzylepna.

Instrukcje wymagane na stanowisku pracy podczas wykonywania testu integralności filtra HEPA

Osoba wykonująca pomiary integralności filtra HEPA musi być przeszkolenia z poniższych dokumentów oraz posiadać je przy sobie:

 • instrukcja użytkowania laserowego miernika ilości cząstek,
 • instrukcja użytkowania generatora aerozolu,
 • instrukcja użytkowania urządzenia do zmiany zakresu pomiaru koncentracji cząstek zawartych w powietrzu.

Sposób wykonania pomiaru integralności filtrów HEPA

Sprawdzić i ewentualnie wyregulować przepływ powietrza przez filtry HEPA zgodnie z założeniami projektanta. Wyłączyć centralę klimatyzacyjną. Ostrożnie wyjąć z centrali wszystkie filtry końcowe powietrza tzn. znajdujące się za wentylatorem i ułożyć na przygotowanym do tego celu miejscu. Zabezpieczyć filtr przed przypadkowym uszkodzeniem. Napełnić zbiornik generatora aerozolu płynem DEHS. Wstawić do komory wentylatora generator aerozolu. Włączyć centralę klimatyzacyjną i generator aerozolu. Odczekać 20 minut w celu ustabilizowania się przepływu powietrza oraz dopłynięcia cząstek aerozolu do odległych miejsc układu. Odczekanie wskazanego czasu jest niezbędne do prawidłowego wykonania testu integralności filtra.

Pomiar stężenia cząstek nad filtrami HEPA

Podłączyć licznik cząstek do źródła zasilania. Wybrać tryb pracy miernika – ręczny oraz wariant oznaczania ilości cząstek kumulacyjny. Sprawdzić czy licznik wskazuje aktualną datę i czas. Włączyć funkcję drukuj. Wprowadzić do pamięci czas trwania pomiaru równy 1 minucie. Przy pomocy załączonego do licznika filtra zerowego przeczyścić laserowy licznik ilości cząstek. W tym celu należy przyłączyć filtr zerowy do miernika i uruchomić go na 1 minutę. Przepływ powietrza przez miernik powinien wynosić 0,028 m 3/ min (1 ft3/ min). Odłączyć filtr zerowy. Podłączyć do króćca, który wystaje ze skrzynki mocowania filtra, przewód doprowadzający powietrze do miernika ilości cząstek. Między króciec a miernik włączyć dilluter (urządzenie do zmiany zakresu pomiaru koncentracji cząstek) 1: 100. Jeżeli skrzynka mocowania filtra nie jest wyposażona w tego typu króciec należy wykonać w kanale otwór powyżej filtra i wprowadzić przewód. Średnica otworu -10 mm. Włączyć miernik i wyregulować przepływ powietrza równy 0,028 m 3/ min (1 ft3 / min). Wprowadzić do pamięci miernika numer punktu pomiarowego. Ustawić na wyświetlaczu miernika zakres pomiarowy dla cząstek o średnicy 0 5 urn rozpocząć pomiar. Wykonać trzy pomiary w celu ustalenia średniej wartości koncentracji. Należy chronić przed uszkodzeniem wydruk wyników, ilość cząstek na wydruku należy pomnożyć przez 100 z uwagi na użytą przekładnię.  Wydruk opisać podając nazwę centrali dostarczającej powietrze, podać przekładnie urządzenia do zmiany zakresu pomiaru koncentracji ilości cząstek, zaznaczyć na planie miejsce pomiaru nad filtrem. Zmienić punkt pomiarowy i powtórzyć czynności od punktu 8.8.8. do punktu 8.8.12. Pomiar wykonać w dwóch najbardziej odległych od centrali klimatyzacyjnej punktach kanałów nad filtrami.

Pomiar ilości cząstek pod filtrami HEPA

Umyć (ewentualnie odkazić) przyrządy pomiarowe i przyrządy pomocnicze w śluzie przed wejściem do pomieszczenia, w którym znajdują się filtry. Wybrać tryb pracy miernika – ręczny oraz wariant oznaczania ilości cząstek – kumulacyjny. Przy pomocy załączonego do miernika filtra przeczyścić laserowy miernik ilości cząstek jak w punkcie poprzednim. Odłączyć filtr i przyłączyć przewód z sondą o przekroju prostokątnym. W celu uniknięcia indukowania powietrza spoza strefy pomiaru należy zawiesić szczelną osłonę z folii PCW na zewnętrznej stronie ramy filtra. Kryterium akceptacji szczelności mocowania filtrów należy przyjąć takie jak dla integralności filtra wynikające z jego sprawności filtracyjnej. Wprowadzić do pamięci miernika czas trwania pomiaru równy obliczonemu czasowi jaki jest niezbędny do przebadania całej czynnej powierzchni filtra. W przypadku filtrów o dużej powierzchni czynnej pomiar wykonać w dwóch równych etapach. Włączyć funkcję drukuj. Wprowadzić do pamięci miernika numer filtra. W celu uniknięcia indukowania powietrza spoza strefy pomiaru należy zawiesić szczelną osłonę z folii PCW na zewnętrznej stronie ramy filtra. Wykonać pomiar. Sondę należy przesuwać w odległości około 2,5 cm od powierzchni filtra z prędkością nie przekraczającą 3 m / minutę oraz 2,5 cm od krawędzi bocznych obudowy filtra. Sondę należy prowadzić w taki sposób, aby w czasie badania cała powierzchnia filtra została sprawdzona. Należy chronić przed uszkodzeniem wydruk wyników. Zmienić punkt pomiarowy i powtórzyć czynności, jeśli maja zostać wykonane pomiary integralności filtrów.

Opracowanie wyników z badania integralności filtrów

Wydruki z miernika i plany z zaznaczoną lokalizacją stanowią dokumentację pomiarową z badania integralności. Poprawność wykonania badania jest uzależniona od doświadczenia wykonującego tzn. od prowadzenia sondy z zachowaniem należytych odległości od powierzchni i krawędzi bocznych ramy filtra. Na podstawie wydruków lub tabeli kontroli mocowania filtrów sporządza się zbiorczą tabelę kontroli szczelności mocowania filtrów, która zawiera: numer filtra i orzeczenie – wynik pozytywny (nie ma przecieków nieoczyszczonego powietrza między ramą filtra a skrzynka mocowania filtra) lub wynik negatywny. Jeżeli w czasie pomiaru na wyświetlaczu wyników pojawią się liczby odpowiadające przekroczeniu ilości cząstek dopuszczalnej ilości wynikającej ze specyfikacji filtra wówczas należy przerwać pomiar. Należy sprawdzić wizualnie szczelność mocowania osłony z folii do ramy W razie potrzeb poprawić i uszczelnić. Ponownie rozpocząć pomiar w tym samym miejscu. Przyczyną pojawienia się cząstek może być delikatne dotknięcie sondy do folii lub ramy Dopiero po wyeliminowaniu tej ewentualności można stwierdzić, że w danym miejscu mocowania filtra jest nieszczelność.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close